Δυναμικά εκκίνησαν τη νέα χρονιά οι ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες σε συνέχεια των εξαιρετικών επιδόσεων του 2022 κινήθηκαν ανοδικά και τον Ιανουάριο του 2023, καταγράφοντας αύξηση 30,2% συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2022. 
Στις θετικές εξελίξεις συγκαταλέγεται και η σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 21,9%. 
Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία εξαγωγών που ανακοίνωσε σήμερα 10.03.2023 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα οποία επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε €4.462,6 εκατ. τον Ιανουάριο του 2023 έναντι €3.427,7 εκατ. τον Ιανουάριο του 2022. Η αύξηση διαμορφώθηκε σε 30,2%, δηλαδή σε €1.034,9 εκατ. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά €372,2 εκατ., δηλαδή 5,8% και από €6.454,9 εκατ. πέρυσι ανήλθαν σε €6.827,1 εκατ. φέτος, ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €662,7 εκατ., δηλαδή 21,9% και διαμορφώθηκε σε €2.364,5 εκατ. έναντι €3.027,2 εκατ. πέρυσι.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν 23*

Ιαν 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Εξαγωγές

4.462,6

3.427,7

1.034,9

30,2%

Εισαγωγές

6.827,1

6.454,9

372,2

5,8%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.364,5

-3.027,2

662,7

-21,9%


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών άνευ πετρελαιοειδών δεν διαφοροποιείται σημαντικά με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε €2.882,4 εκατ. τον Ιανουάριο του 2023 έναντι €2.453,4 εκατ. τον Ιανουάριο του 2022 αυξημένες κατά €429,0 εκατ., δηλαδή 17,5% και τις εισαγωγές να ανέρχονται σε €4.665,1 εκατ., αυξημένες κατά €170,4 εκατ., δηλαδή 3,8%. Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €258,6 εκατ., δηλαδή 12,7% και ανήλθε σε €1.782,7 εκατ

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν 23*

Ιαν 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Εξαγωγές

2.882,4

2.453,4

429,0

17,5%

Εισαγωγές

4.665,1

4.494,7

170,4

3,8%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.782,7

-2.041,3

258,6

-12,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αναλύοντας τις εξαγωγικές επιδόσεις ανά κλάδο, παρατηρείται αξιοσημείωτη άνοδος σε όλους τους κλάδους εκτός των πρώτων υλών, οι εξαγωγές των οποίων μειώθηκαν κατά €20,0 εκατ., δηλαδή 11,2% συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2022. Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των εξαγωγών έπαιξε η αύξηση των βιομηχανικών προϊόντων (€38,4 εκατ., δηλαδή 7,0%), των τροφίμων (€61,6 εκατ., δηλαδή 12,3%), των χημικών (€105,0 εκατ., δηλαδή 23,2%), των μηχανημάτων-οχημάτων (€23,8 εκατ., δηλαδή 7,0%), των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (€63,0 εκατ., δηλαδή 28,8%), των λιπών και ελαίων (€155,6 εκατ., δηλαδή 249,0%), των ποτών και καπνών (€25,9 εκατ., δηλαδή 37,5%) και των μη ταξινομημένων προϊόντων (€1,2 εκατ., δηλαδή 2,5%).

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-23*

Ιαν-22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Πετρελαιοειδή

1.588,5

1.008,3

580,2

57,5%

Βιομηχανικά

586,0

547,6

38,4

7,0%

Τρόφιμα

562,4

500,8

61,6

12,3%

Χημικά

558,3

453,3

105,0

23,2%

Μηχ/τα-Οχήματα

365,5

341,7

23,8

7,0%

Διαφ. Βιομηχανικά

281,8

218,8

63,0

28,8%

Λίπη-Έλαια

218,1

62,5

155,6

249,0%

Πρώτες Ύλες

158,9

178,9

-20,0

-11,2%

Ποτά-Καπνά

94,9

69,0

25,9

37,5%

Μη ταξινομημένα

48,2

47,0

1,2

2,5%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

2.874,1

2.419,5

454,6

18,8%

Σύνολο**

4.462,6

3.427,8

1.034,8

30,2%

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος 2022/2023

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, Μεταβολές 2022/2023

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς, το 55,9% των ελληνικών προϊόντων απεστάλη σε κράτη-μέλη της ΕΕ (27), ενώ το 44,1% σε Τρίτες Χώρες με τα αντίστοιχα ποσοστά τον Ιανουάριο του 2022 να ανέρχονται σε 53,6% για την ΕΕ (27) και 46,4% για τις Τρίτες Χώρες.

Γράφημα 2. Ελληνικές εξαγωγές ανά προορισμό (μερίδιο %), Ιανουάριος 2023

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ