Την προκήρυξη 16 θέσεων εργασίας έχει ανακοινώσει ο Δήμος Πολυγύρου για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου.


Πρόκειται για προσλήψεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας οκτώ μηνών για αμειβόμενους από έσοδα προερχόμενα αποκλειστικά από αντίτιμο που εισπράττει το Μορφωτικό-Πολιτιστικό-Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Πολυγύρου «Αριστοτέλης»
theseiw ergasia
Η σύμβαση εργασίας θα έχει διάρκεια έως οκτώ μήνες  δεδομένου του ότι το σχολικό έτος και η διάρκεια των μαθημάτων ξεκινά από 15 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου. Επομένως, για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου οι θέσεις είναι απαραίτητες.

Το σύνολο της δαπάνης του παραπάνω προσωπικού θα καλυφθεί αποκλειστικά 100% από έσοδα από την καταβολή διδάκτρων από τους ωφελούμενους. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των απαιτούμενων προσλήψεων. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων ανάλογα με τις ανάγκες, έπειτα από την έγκριση των αρμόδιων οργάνων. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2015 και αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.