Αποκέντρωση στην πράξη στη λειτουργία του Δήμου Θεσσαλονίκης προτείνει η «Ώρα Θεσσαλονίκης» υιοθετώντας ως φιλοσοφία και μοντέλο λειτουργίας το να αποτελεί κάθε Δημοτική Κοινότητα ένα μικρό Δημαρχείο, ενώ κάθε κοινοτικός σύμβουλος θα είναι ένας επόπτης της καθημερινότητας στην περιοχή του και θα έχει τα απαραίτητα εργαλεία για να λύνει άμεσα τα τοπικά προβλήματα.
Όπως επισημαίνεται στο πρόγραμμα του συνδυασμού «Ώρα Θεσσαλονίκης» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Σάκη Τζακόπουλο κάθε δημοτική κοινότητα θα έχει αυτοτελή λειτουργία με αρμοδιότητες, συμμετοχή στη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού για την περιοχή τους, ενώ θα έχει δικά της συνεργεία του δήμου για την καθαριότητα, το πράσινο και την αυτεπιστασία.
Το συμβούλιο της κάθε κοινότητας θα μπορεί μεταξύ άλλων να εκφράζει γνώμη και να διατυπώνει προτάσεις, για την εκτέλεση νέων έργων, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν ήδη εκτελεστεί, θα εισηγείται δεσμευτικά, για το ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, θα μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και θα συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής, θα αποφασίζει για τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, για τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και για τους χώρους στάθμευσης οχημάτων κα.
Τέλος, το συμβούλιο θα έχει ως αρμοδιότητα του την περισυλλογή και εν γένει τη φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα, τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και θα καλεί τους κατοίκους και τους φορείς της κοινότητας, τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος σε συνέλευση.