Δόθηκε το πράσινο φως για την εκπόνηση της μελέτης του πολυτροπικού σταθμού μετεπιβίβασης που θα δημιουργηθεί στην περιοχή του σταθμού του μετρό στη Νέα Ελβετία αλλά και σε μία ζώνη πέριξ αυτού. Το διοικητικό συμβούλιο της ΟΣΕΘ Α.Ε. ενέκρινε το πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό Α/Α 198518 και τίτλο «Σχεδιασμός και μελέτη της περιμετρικής ζώνης του Σταθμού Μετεπιβίβασης Νέα Ελβετία», προϋπολογισμού 1.065.042,63 ευρώ.  (πλέον ΦΠΑ).

Το μελετητικό έργο κατακυρώνεται στην ένωση των παρακάτω πέντε οικονομικών φορέων :

1. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «CONSORTIS»

2 - «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» με δ.τ. «ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.»,

3. «ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Δ. ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ»,

4. «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με δ.τ. «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»,

5. «Φ. ΦΑΣΟΥΛΑΣ – Ν. ΜΑΝΤΖΙΟΣ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε.»”

Όπως αναφέρεται στο απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, η oμάδα των '5' υπέβαλε την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό έκπτωσης 42,02% και ποσό προσφοράς 617.550 ευρώ πλέον ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού απροβλέπτων δαπανών 15%) κατακυρώνεται ως Ανάδοχος.