Σε πρόσφατη συνέντευξή του που δόθηκε στο in.gr και μεταδόθηκε σε όλα σχεδόν τα ΜΜΕ, ο κ. I. Στουρνάρας, πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδας, επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξει “κώδικας δεοντολογίας για τα funds που εμπλέκονται στα κόκκινα δάνεια”.

Μάλιστα δήλωσε πως "εμείς επιμένουμε στο ν’ ακολουθηθεί ένας κώδικας δεοντολογίας και από τα funds αυτά, μάλιστα όταν με το καλό έρθει η επόμενη κυβέρνηση θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε εισηγήσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου εποπτείας και των εταιρειών αυτών".

Σύμφωνα με το Σύλλογο Δανειοληπτών - Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος "πρόκειται για απίστευτο εμπαιγμό των Ελλήνων πολιτών, με προφανή προεκλογική σκοπιμότητα. Γιατί Κώδικας Δεοντολογίας για το θέμα των δανείων υπάρχει από το 2013 (4224/2013), αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε παρά τις αναφορές και καταγγελίες του Συλλόγου μας όπως και άλλων φορέων".

Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, "πιο σημαντικό όμως είναι ότι υπάρχει σαφής Οδηγία (2021/2167) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων (σύνδεσμος), η οποία δεν εφαρμόζεται από την Ελληνική Κυβέρνηση εδώ και δύο χρόνια, αν και είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της!

Μάλιστα είναι ο ίδιος ο κ. Στουρνάρας που την καθυστερεί και έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα περιθώρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Στουρνάρας περιμένει την “επόμενη κυβέρνηση” (...την ίδια με την προηγούμενη) για να προτείνει αυτά που έπρεπε να εφαρμόσει εδώ και χρόνια, ενώ μιλάει για “σχέδιο προτάσεων” (δηλώνει "θα στείλουμε στον νέο Υπουργό Οικονομικών τις νομοθετικές μας προτάσεις") και όχι για την εφαρμογή των υπαρκτών διατάξεων που είναι υποχρεωμένοι από την Ε.Ε. να ακολουθήσουν!

Το μόνο που ο κ. Στουρνάρας μας επιτρέπει να σκεφτούμε είναι πως σκοπός του είναι να κερδίσουν και άλλο χρόνο οι "αόρατοι" ιδιοκτήτες των funds -που όλοι γνωρίζουμε λίγο-πολύ πλέον ποιοι είναι- και να υφαρπάξουν περισσότερες περιουσίες συμπολιτών μας", τονίζουν.

Ενδεικτικά παραθέτουν μερικά σημεία από τις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας του 2021, η οποία όπως υποστηρίζουν είναι υποχρεωτική και "την εφαρμογή της καθυστερεί ο κ. Στουρνάρας":

Παράγραφος 20: “Οι διαχειριστές πιστώσεων και οι αγοραστές πιστώσεων θα πρέπει πάντα να ενεργούν καλή τη πίστη, να επιφυλάσσουν δίκαιη μεταχείριση στους δανειολήπτες και να σέβονται την ιδιωτικότητά τους. Δεν θα πρέπει να παρενοχλούν τους δανειολήπτες ούτε να τους παρέχουν παραπλανητικές πληροφορίες. Πριν από την πρώτη είσπραξη οφειλών και όποτε ζητείται από τους δανειολήπτες, θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στους δανειολήπτες, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη μεταβίβαση που πραγματοποιήθηκε, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αγοραστή πιστώσεων και του διαχειριστή πιστώσεων, σε περίπτωση ορισμού του, καθώς και πληροφορίες όσον αφορά τα ποσά που οφείλει ο δανειολήπτης και δήλωση ότι εξακολουθεί να εφαρμόζεται όλη η σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.”

Επίσης:

Παράγραφος 27: "Για να αποφευχθεί η μείωση της προστασίας των δανειοληπτών και για την εμπέδωση εμπιστοσύνης, οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση και τη διατήρηση άδειας λειτουργίας διαχειριστή πιστώσεων θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές πιστώσεων, τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή στον διαχειριστή πιστώσεων, και τα μέλη του διευθυντικού ή του διοικητικού οργάνου του, διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο όσον αφορά σχετικά ποινικά αδικήματα που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με εγκλήματα κατά της περιουσίας, εγκλήματα σχετικά με οικονομικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απάτη, ή με εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας, καθώς και ότι δεν υπόκεινται σε διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση κατά το παρελθόν, εκτός εάν έχουν αποκατασταθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο...”

Και η ανακοίνωση του Συλλόγου Δανειοληπτών υπογραμμίζει: "Παρά την σαφέστατη παραπάνω οδηγία, τα funds που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και οι ιδιοκτήτες τους παραμένουν "αόρατα"!

Ο Σύλλογος μας απαιτεί εδώ και χρόνια την εφαρμογή αυτών των διατάξεων και έχει απευθυνθεί με καταγγελίες και επιστολές στον ίδιο τον κ. Στουρνάρα. Στις 2 Σεπτεμβρίου 2022 καταθέσαμε ερώτημα στην ΤτΕ και στον ίδιο τον κ. Στουρνάρα για την αδιαφάνεια αλλά και τις παράλογες απαιτήσεις των funds, για να λάβουμε μόνο την απάντηση πως οι “εποπτικές αρχές”, μετά την πώληση των δανείων, δεν ασχολούνται πλέον με το θέμα, καθώς οι οφειλές στην ουσία έχουν “προεξοφληθεί”. (Δ.Τ. μας: “Ζαμάν φου” της ΤτΕ για τα προβλήματα των δανείων που πουλήθηκαν στα fund, 30-9-2023)

Ο εμπαιγμός των πολιτών, η παραποίηση της αλήθειας, η απάτη απέναντι στους αδύναμους να αντιδράσουν, έχουν ξεπεράσει όλα τα όρια. Τα θύματα, οι Έλληνες δανειολήπτες, ζαλισμένοι από τον προπαγάνδα κατευθύνονται από τα ΜΜΕ και κάνουν ό,τι εκείνα τους επιβάλλουν".