Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 8ης τ.μ., ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης, ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας κ. Recep Tayyip Erdoğan, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, καί Τόν ηὐχαρίστησε διά τήν συμβολήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῶν ἐνταῦθα Ἱ. Μητροπόλεων, τῶν Ρωμαίηκων Ἱδρυμάτων καί ἰδιωτῶν ἐκ τῆς Ὁμογενείας εἰς τόν διεξαγόμενον ἐν τῇ Χώρᾳ ἔρανον πρός ἐνίσχυσιν τῶν ἀναξιοπαθούντων εἰς τόν ἀγῶνα ἐναντίον τοῦ κορωνοϊοῦ, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ δέ ὁ Πρόεδρος καί ὁ Πατριάρχης συνωμίλησαν καί ἐπί ἄλλων θεμάτων ἀφορώντων εἰς τά καθ’ ἡμᾶς. Ἐν κατακλεῖδι ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος ηὐχήθη διά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος Καλόν Πάσχα εἰς τήν ἐν Τουρκίᾳ Ρωμαίηκην Κοινότητα.