Τα προβλεπόμενα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για την εξ αποστάσεως διδασκαλία στα Πανεπιστήμια, μετά την αναστολή της εκπαιδευτικής τους λειτουργίας με φυσική παρουσία στο πλαίσιο των μέτρων για τον κορονοϊό, εξειδίκευσε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που συνεδρίασε σήμερα με τηλεδιάσκεψη.

Της συνεδρίασης της Συγκλήτου προηγήθηκε συνάντηση των Προέδρων των Τμημάτων με καθηγητές του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και συνεργάτες του Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων, όπου καταγράφηκαν τα βασικά προβλήματα αλλά και οι δυνατότητες των υφισταμένων υποδομών και των διαθεσίμων συστημάτων λογισμικού, για χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων, τόσο όσον αφορά τη διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος όσο και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Στην απόφαση της Συγκλήτου επισημαίνεται -μεταξύ άλλων- πως στόχος της υιοθέτησης της εξ αποστάσεως διδασκαλίας είναι "να διαφυλάξουμε την υγεία φοιτητών και εργαζομένων όλων των κατηγοριών με πλήρη αίσθηση ατομικής και κοινωνικής ευθύνης, να διασώσουμε το τρέχον εξάμηνο για όλους τους φοιτητές του Ιδρύματος ώστε να αποφευχθούν οι συνέπειες απώλειάς του για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, να αποτρέψουμε την προσφυγή σε αντιεκπαιδευτικές και εξαιρετικά δυσλειτουργικές επιλογές όπως μαθήματα τον Ιούλιο και διπλή εξεταστική τον Σεπτέμβριο".

Στο πλαίσιο αυτό η Σύγκλητος του ΠΑΜΑΚ, ζητεί τη στήριξη στο εγχείρημα από όλα τα μέλη ΔΕΠ και τις άλλες κατηγορίες διδασκόντων, του τεχνικού, γραμματειακού και λοιπού προσωπικού, όπως και των φοιτητών. Οι πρυτανικές Αρχές του ΠΑΜΑΚ θα μεριμνήσουν για την παροχή τεχνικής και προσωπικής συνδρομής σε όποιον χρειαστεί. Στόχος είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα -με αρχή από την 26η Μαρτίου- οι σύγχρονες μορφές τηλεκπαίδευσης να περιλάβουν το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το ΠΑΜΑΚ προτείνει για την παροχή μαθημάτων μέσω τηλεδιασκέψεων τη χρήση της πλατφόρμας Google Meet (http://meet.google.com). Για τη χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας θα παρέχεται υποστήριξη από το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων. Οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα χρήσης και άλλων εργαλείων εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης εφόσον το επιθυμούν.