Αρχίζει, στις 8 Ιανουαρίου ,μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων, η υποβολή προτάσεων από μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις, για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα
«Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό».

Το πρόγραμμα εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 50 εκατ. ευρώ

Όπως επισημαίνει με σημερινή ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), πρόκειται για ένα σημαντικό και ενδιαφέρον πρόγραμμα για τις ελληνικές παραγωγικές/μεταποιητικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες εδώ και καιρό αναμένουν στοχευμένα προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ για την ενίσχυση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας. Αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της στοχευμένης υποβοήθησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων. 

Ως ιδιαίτερα θετικά στοιχεία του προγράμματος τονίζονται: 

α) Ο ευέλικτος και ελκυστικός χαρακτήρα του προγράμματος, που είναι απλό στη διαχείρισή του και δεν απαιτεί διαδικασία αξιολόγησης (FIFO, first in-first out), παρά μόνο ηλεκτρονική υποβολή πρότασης και δικαιολογητικών επιβεβαίωσης τυπικών προϋποθέσεων, 
β) το νομικό πλαίσιό του με βάση τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
γ) ο χαρακτήρας του ως ανοιχτό πρόγραμμα.

Η δράση έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.
Σημειώνεται ότι η υποβολή προτάσεων αφορά σε επενδυτικά σχέδια μέχρι 100.000 ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης 50% και άρα το μέγιστο που μπορεί να πάρει ένας επιχειρηματίας είναι 50.000 ευρώ. Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση  του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Επίσης, είναι θετική και ενθαρρυντική για την επίπονη προσπάθεια εδώ και μια δεκαετία του ΣΕΒΕ να επεξεργάζεται και να μελετά περιφερειακά στοιχεία εξαγωγών και συνιστά μια αναγνώριση του έργου του, η πρόβλεψη του Π/Υ της νέας δράσης που πραγματοποιήθηκε με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία της Μελέτης του ΣΕΒΕ «Ελληνικές Εξαγωγές ανά Περιφέρεια» 2015 στα οποία καταγράφεται η αξία των εξαγωγών ανά Περιφέρεια και στο σύνολο της Χώρας.  Έτσι η κατανομή του Π/Υ πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την αξία των εξαγωγών του κλάδου Μεταποίησης ανά κατηγορία Περιφέρειας. 

Ο ΣΕΒΕ εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο αυτό πρόγραμμα, το οποίο υιοθετεί σε μεγάλο βαθμό προτάσεις του Συνδέσμου, επιπρόσθετα δε ο ΣΕΒΕ τονίζει την ανάγκη: 

● της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και κατεξοχήν του ΕΠΑνΕΚ, σε δράσεις και ικανούς προϋπολογισμούς, για την ενίσχυση των παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων, που, όπως προαναφέρθηκε, τα περιμένουν εδώ και καιρό για να ενισχύσουν την εξαγωγική δράση και ανταγωνιστικότητά τους και να διατηρήσουν και να αυξήσουν την απασχόληση. Οι επιχειρήσεις άλλωστε αυτές αποτελούν τη μεγαλύτερη ελπίδα ουσιαστικής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

● της συμπλήρωσης του «Επιχειρούμε Έξω» με το αναμενόμενο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΜΕ» που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο 2016 από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ. Αυτό  περιλαμβάνει μια σειρά από σύνθετες δράσεις - οι οποίες είναι απαραίτητες για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της εξωστρέφειάς τους και ιδιαίτερα όταν αυτή κατευθύνεται σε νέες αγορές - και έχουν μόνο αποσπασματικά και περιορισμένα προβλεφθεί σε άλλα προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ.