Η Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με τον Συνήγορο για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ελλάδα υλοποιούν το εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Η εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού-άρθρο 12


, στο Δικαστικό Σύστημα Ανηλίκων» το οποίο διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος TWELVE απευθυνόμενα σε επαγγελματίες του χώρους της δικαιοσύνης και της κοινωνικής προστασίας ανηλίκων. Ειδικότερα, πρόκειται να διοργανωθούν 5 σεμινάρια διάρκειας 8 ωρών στην Κομοτηνή (στις 21 Δεκ.), τη Δράμα (22 Δεκ.), την Καβάλα (15 Ιαν.), την Αλεξανδρούπολη (29 Ιαν.) και το Βόλο (5 Φεβ.).

Σύμφωνα με το Άρθρο 12 της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού:

  • · Τα Συμβαλλόμενα Κράτη εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα διάκρισης το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που το αφορά, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του και το βαθμό της ωριμότητάς του 
  • · Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά, είτε άμεσα είτε μέσω ενός εκπροσώπου ή ενός αρμόδιου οργανισμού, κατά τρόπο συμβατό με τους διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής νομοθεσίας 
Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η προσέγγιση, ανάλυση και προσαρμογή του περιεχομένου του άρθρου 12 στην καθημερινή πρακτική των επαγγελματιών που εργάζονται στο πλαίσιο του Ποινικού Δικαίου Ανηλίκων, με γνώμονα την διασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής του παιδιού στις ακολουθούμενες διαδικασίες, να παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους, να ανταλλάξουν ιδέες και πληροφορίες και να αποκτήσουν νέες γνώσεις που θα διευκολύνουν το έργο τους.

Ειδικότερα θα εξεταστούν:

  • · Πως η ουσιαστική συμμετοχή του παιδιού στις διαδικασίες της Ποινικής δικαιοσύνης θα μπορούσε να θεωρηθεί ως βασική αρχή στην προσέγγιση ενός ποινικού συστήματος που διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού. 
  • · Οι ευκαιρίες, οι προκλήσεις, τα εμπόδια και οι πρακτικές που συναντώνται κατά την εφαρμογή του δικαιώματος συμμετοχής εντός του ποινικού συστήματος και των υπηρεσιών που συνδέονται με αυτό. 
  • · Προτάσεις και δυνατότητες συνεργασιών, ανατροφοδότησης και μεταπαρακολούθησης. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Βαλμπόνα Χυστούνα, συντονιστή του Ευρωπαϊκού προγράμματος TWELVE, στο κέντρο υποστήριξης ΑΡΣΙΣ, 

Ζαλίκη 2, 59 ΤΚ 546 30, Θεσσαλονίκη.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://arsis.gr/