Ευνοϊκότεροι καθίστανται οι όροι για τις μεταβιβάσεις ακινήτων από φορολογούμενους με χρέη στο Δημόσιο με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 


Ειδικότερα ο φορολογούμενος με οφειλές στο Δημόσιο θα υφίσταται λιγότερη παρακράτηση φόρου –από 20% έως και 50%- σε περίπτωση που ζητήσει έκδοση φορολογικής ενημερότητας για να μεταβιβάσει ακίνητο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής γγ Δημοσίων Εσόδων, Ιωάννης Μπάκας, σε περιπτώσεις που κριθεί ότι η είσπραξη της οφειλής είναι διασφαλισμένη για το Δημόσιο, το κατώτατο όριο παρακράτησης ορίζεται στο 50% αυτής. Μέχρι τώρα το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφωνόταν από 70% έως και 100%.

Έτσι, εάν ο φορολογούμενος με οφειλές στο Δημόσιο επιθυμεί να πωλήσει ένα ακίνητο, μπορεί να ζητήσει από την Εφορία να εγγραφεί προσημείωση σε άλλο ακίνητό του, προκειμένου να διασφαλιστεί η οφειλή. Εν συνεχεία, θα λάβει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, στο οποίο θα ορίζεται ότι ο συμβολαιογράφος θα παρακρατήσει το 50% της οφειλής από το τίμημα.

Στις περιπτώσεις στις οποίες το τίμημα είναι χαμηλότερο από την αντικειμενική αξία, θα πρέπει να εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της για να χορηγηθεί η φορολογική ενημερότητα.