ΟΙ πολίτες θα πληρώνουν τα σπασμένα της εξυγίανσης των Δήμων

Οι Δήμοι που δεν θα πιάνουν τους στόχους που θα θέτει το υπουργείο Εσωτερικών, θα υπάγονται σε πρόγραμμα εξυγίανσης, το οποίο θα προβλέπει:
-Αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές.

-Αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3? και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του.

-Αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%.

-Περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες χρησιμοποιώντας προς τούτο, καθ' όλο ή κατά μέρος και τη ΣΑΤΑ.

-Υποχρέωση λήψης κάθε μέτρου και πράξης που προβλέπεται από τη νομοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του ΟΤΑ και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

-Περιορισμό των προσλήψεων και επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού.

-Πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης.
Από τον/την NewsroomAA

Σχόλια