Ένα πρόγραμμα που θυμίζει σε πολλά παλαιότερο, για την περιβαλλοντική προστασία του Δέλτα του Αξιού, προωθεί και ενεργοποιεί η υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Θεοδώρα Τζάκρη. Το πρόγραμμα προβλέπει την παρακολούθηση της ρύπανσης της παράκτιας ζώνης του θερμαϊκού, με ειδικά παρατηρητήρια, που θα δημιουργηθούν.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται:
α) Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης, υποστήριξης λήψης απόφασης και έγκαιρης προειδοποίησης για ενδεχόμενη ρύπανση,
(β) η εγκαθίδρυση Παρατηρητηρίου συλλογής και διάχυσης δεδομένων, δικτύωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, καθώς και υποστήριξης δράσεων διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων και φορέων για την προστασία του Θερμαϊκού και
(γ) η σύνταξη Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) με περιγραφή και ανάλυση ιεραρχημένου προγράμματος μέτρων, έργων, νομικών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων για την προστασία και ορθολογική διαχείριση της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού κόλπου.
Το έργο έχει τον τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερμαϊκού κόλπου: πιλοτική εφαρμογή στη δυτική παράκτια ζώνη», είναι προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ κι έχει ενταχθεί κατά 50% στον χρηματοδοτικό μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης ως επικεφαλής εταίρος, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, ο Φορέας Διαχείρισης του Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, ο Δήμος Αξιού και ο Δήμος Εχεδώρου.
Όπως δήλωσε η κ. Τζάκρη «το πρόγραμμα θα συμβάλει κατά πολύ στην ορθολογική διαχείριση, την περιβαλλοντική προστασία και την ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού κόλπου, καθώς η εγκατάσταση του Παρατηρητηρίου, αλλά και του αυτοματοποιημένου τηλεμετρικού δικτύου περιβαλλοντικής παρακολούθησης, θα παρέχει στους εμπλεκόμενους φορείς ένα σημαντικό εργαλείο για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων. Επιπλέον, η συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος των έξι προαναφερθέντων φορέων παρέχει και μια βάση συνεργασίας ώστε τα προβλήματα που προέρχονται από την πολυδιάσπαση των συναρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση του Θερμαϊκού Κόλπου να μπορούν να επιλυθούν».