Την ίδρυση Κέντρων Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΚΠΔΕ) σε όσα Πανεπιστήμια επιθυμούν και δύνανται να οργανώσουν σχετικά προγράμματα, τάσσονται, με ψήφισμά τους, οι πρυτάνεις των ελληνικών πανεπιστημίων. Το ψήφισμα εγκρίθηκε μετά τη σύνοδο των πρυτάνεων που έγινε, από 25 ως και 27 Ιουνίου 2010, στο Λιτόχωρο Πιερίας.
Ουσιαστικά οι πρυτάνεις λένε ναι στην αξιολόγηση, αρκεί αυτή να γίνεται... στα ίδια τα πανεπιστήμια. Σύμφωνα με το ψήφισμά τους, το ΚΠΔΕ συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου, προκειμένου να οργανώνει, συντονίζει και επιβλέπει την Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των φοιτητών/τριών μέσω της παρακολούθησης και ολοκλήρωσης προγράμματος που θα εμπεριέχει, κατ’ ελάχιστον, τις παρακάτω αναγραφόμενες θεματικές ενότητες. Τα μαθήματα του Προγράμματος αυτού προσφέρονται είτε από τα τμήματα –μερικώς ή εξ ολοκλήρου-- είτε με μέριμνα του Κέντρου.
"Το εν λόγω πιστοποιητικό δεν ταυτίζεται με το πτυχίο, παρέχεται μόνο από τα Πανεπιστήμια, και φέρει το φόρτο τουλάχιστον 30 μονάδων ECTS (ενός εξαμήνου), οι οποίες μπορούν να κατανεμηθούν στο πρόγραμμα σπουδών όπως το κάθε Ίδρυμα κρίνει για κάθε ειδίκευση", υπογραμμίζεται στο ψήφισμα.
Για την οργάνωση και λειτουργία του ΚΠΔΕ οι πρυτάνεις θεωρούν αναγκαία "την οικονομική ενίσχυση των Πανεπιστημίων και την ενίσχυσή τους με νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ ή 407 ή με υπερωριακή απασχόληση του υπάρχοντος προσωπικού. Επίσης προτείνεται η οργάνωση μικτών προγραμμάτων εξ αποστάσεως και δια ζώσης μάθησης".