Την άμεση εφαρμογή μιας σειράς μέτρων και δράσεων, μεταξύ των οποίων συνέχιση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου για 1500 εργαζόμενους και κλείσιμο καταστημάτων, ανακοίνωσε η Εμπορική Τράπεζα. Τα μέτρα αποσκοπούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και την προσαρμογή της βάσης κόστους της στο νέο οικονομικό περιβάλλον.