Τέσσερις μεγάλες αλλαγές περιέχει το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών το οποίο παρουσίασε χθες, στο υπουργικό συμβούλιο, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρας.

Βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η εξάλειψη δυσλειτουργιών του συστήματος που καθυστερούν την απονομή της Δικαιοσύνης και περιορίζουν την αποτελεσματικότητά της. Εισάγονται σημαντικές καινοτομίες ως προς την οργάνωση και λειτουργία των Δικαστηρίων και ρυθμίσεις για την ταχύτερη ενσωμάτωση των πολιτικών για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Παράλληλα, αναμορφώνεται το σύστημα διενέργειας των επιθεωρήσεων των δικαστών. 

Ανάμεσα στα άλλα:

  1. -Θεσπίζονται σημαντικές καινοτομίες που αφορούν στη δυνατότητα σύγκλησης των Ολομελειών των Ανωτάτων Δικαστηρίων, περιορίζονται τα κωλύματα εντοπιότητας για την πιο ορθολογική στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών και ρυθμίζονται οργανωτικά ζητήματα των Ειρηνοδικείων μετά την έναρξη λειτουργίας της κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
  2. -Οι δικαστικές αποφάσεις όλων των δικαστηρίων διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή.
  3. -Εισάγονται στους κανονισμούς των δικαστηρίων υποχρεωτικές ρυθμίσεις για την ισομερή κατανομή των υποθέσεων.
  4. -Αναμορφώνεται το σύστημα επιθεώρησης με την καθιέρωση τεσσάρων επιπέδων, την επέκταση της θητείας  των επιθεωρητών, τον έλεγχο πέρα από την ποσοτική και της ποιοτικής υπηρεσιακής απόδοσης των δικαστικών λειτουργών.