Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Οικονομίας – Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνονται τα εξής:

“ Α̟πό τον Γενικό Οργανισµό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνεται η ̟πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πενήντα πέντε (55) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. ̟Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (για την Κεντρική του Υ̟πηρεσία και τις ̟περιφερειακές του οργανικές µονάδες, που εδρεύουν στους Νοµούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ηµαθίας), ό̟πως αυτές περιγράφονται στη ΣΟΧ 1/2022 και δηµοσιο̟ποιήθηκε στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α∆Α: Ψ6ΘΞ46ΨΧΛΗ-ΓΣΥ.

 Για ̟περισσότερες ̟πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ̟πορούν να α̟πευθύνονται:

1. Στην Κεντρική Υ̟πηρεσία, 26ης Οκτωβρίου 43 - Θεσσαλονίκη (υ̟πόψη Σ. Μαυρο̟πούλου, µε ανα̟πληρώτριες τις ∆. Γοριδάρη, Κ. Τέµ̟ου και Μ. Μ̟αντή, τηλ.: 2310543860) α̟πό τις 8.00 ̟ π.µ. έως τις 14.00.

2. Στην Αλεξάνδρεια, Αριστοτέλους 25 (υ̟πόψη Α. Μηνο̟πούλου, τηλ.: 2333023578) α̟πό τις 8.00 π.μ. έως τις 14.00.

3. Στα Γιαννιτσά, Π. Μελά 17 (υ̟πόψη Θ. Κο̟παράνη, τηλ.: 2382022730) α̟πό τις 8.00 ̟ π.μ.  έως τις 14.00.

Οι υ̟ποψήφιοι μ̟πορούν  να  αναζητήσουν  τα  έντυ̟πα  των αιτήσεων:

α)  στον ΓΟΕΒ στις ανωτέρω διευθύνσεις

β) στο δικτυακό τό̟πο του ΓΟΕΒ ( www.goev-ptl.gr)”

Η ΣΟΧ 1/2022 και η  αίτηση – υπεύθυνη δήλωση είναι αναρτημένα στη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ:

https://pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=23256