Στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη περνά το Πόρτο Καρράς καθώς επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ του επιχειρηματία και της Τεχνικής Ολυμπιακής έναντι τιμήματος 205 εκατ. ευρώ.


Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέπεια της βελτιωμένης πρότασης που έκανε προ ημερών ο ισχυρός άντρας του ΠΑΟΚ. Σημειώνεται ότι στο ποσό της συμφωνίας περιλαμβάνονται και 53 εκατ. ευρώ για την κάλυψη δανεισμού της Πόρτο Καρράς.

Αναλυτικά, η Τεχνική Ολυμπιακή στην οποία ανήκε η έκταση και τα οικήματα, αναφέρει:

«Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα στον τύπο και σε συνέχεια των από 29.10.2019, 13.11.2019 και 03.04.2020 ανακοινώσεων, η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» (εφεξής Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μεταξύ αφενός της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «T.O. International Holding Ltd» και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «BELTERRA INVESTMENTS Ltd» ολοκληρώθηκαν κατ’ αρχήν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε» που ανήκουν στην «ΤΟ International Holding Ltd» και αναμένεται κατ’ αρχήν η άμεση σύναψη της συναλλαγής, η οποία θα περιλαμβάνει την πώληση α) των μετοχών θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας που συνδέονται με τη λειτουργία της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» και δη των εταιρειών «ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.» και β) περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τη λειτουργία της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» καθώς και των μετοχών όλων των ως άνω εταιρειών που ανήκουν σε συνδεδεμένα με την Εταιρεία πρόσωπα.

Στο παρόν στάδιο και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσής της, τα κύρια σημεία της σχεδιαζόμενης συναλλαγής έχουν ως ακολούθως: Το κατ’ αρχήν συνολικό τίμημα που θα καταβάλει η εταιρεία με την επωνυμία «BELTERRA INVESTMENTS Ltd» για την απόκτηση όλων των ως άνω περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των 205.000.000 Ευρώ, ενώ το τίμημα που αντιστοιχεί εν τέλει στην Εταιρεία και τη θυγατρική αυτής «T.O. International Holding Ltd» για τα περιουσιακά στοιχεία που τους αντιστοιχούν ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 168.884.530 Ευρώ (εάν ελεύθερα υποχρεώσεων /debt free basis). Σημειώνεται ότι το τίμημα για την αγορά του συνόλου των μετοχών της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» μειώνεται κατά ποσό ανερχόμενο σε 53.994.360 Ευρώ που θα καταβληθεί για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» για τις οποίες έχει εγγυηθεί η Εταιρεία.

Παράλληλα, στους όρους της σχεδιαζόμενης συναλλαγής στο παρόν στάδιο περιλαμβάνονται η διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων (full due diligence) από την Αγοράστρια και η παροχή συνήθων εγγυοδοτικών δηλώσεων των Πωλητών, τα οποία ενδέχεται να έχουν επίπτωση στο τίμημα. Τέλος, διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο των ως άνω διαπραγματεύσεων, ο κατασκευαστικός κλάδος της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» δεν αποτελεί τμήμα της συναλλαγής και πρόκειται να εισφερθεί εν τέλει σε θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος».

Οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις

Σημειώνεται ότι ήδη από το 2019, η Τεχνική Ολυμπιακή που έχει εισφέρει τις μετοχές της “Πόρτο Καρράς ΑΕ” στην T.O International Holding Ltd., είχε γνωστοποιήσει ότι καταρτίσθηκε μνημόνιο συναντίληψης (MoU) με την εταιρεία Belterra Investments Ltd “για τη διενέργεια διαπραγματεύσεων σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας “ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε” που ανήκουν στην “ΤΟ International Holding Ltd”.

Η αποτίμηση που είχε πραγματοποιηθεί από την πλευρά Στέγγου υπολόγιζε την αξία του Πόρτο Καρράς κοντά στα 394,5 εκατ. ευρώ το 2018 , μειωμένη κατά 72,5 εκατ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης εκτίμησης στο τέλος του 2017. Από πλευράς του Ιβάν Σαββίδη όμως, η αποτίμηση ήταν πολύ χαμηλότερη, και σύμφωνα με πληροφορίες κυμαινόταν κοντά στα 200 εκατ. ευρώ.

Τα σενάρια για «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, είχε διαψεύσει και η ίδια η Τεχνική Ολυμπιακή η οποία σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είχε απαντήσει ότι “προς το παρόν συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία “Τ.Ο. International Holding Ltd” και των συνδεμένων με την Εταιρεία προσώπων και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία “BELTERRA INVESTMENTS Ltd” σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας “ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε” που ανήκουν στην “ΤΟ International Holding Ltd” και στα ως άνω συνδεδεμένα πρόσωπα”.

Το σίγουρο είναι ότι το ενδιαφέρον της πλευράς Σαββίδη για το εμβληματικό ξενοδοχειακό συγκρότημα παραμένει ζωντανό. Η απόκτηση του Πόρτο Καρράς άλλωστε, θα αποτελέσει για τον Ρώσο, ελληνικής καταγωγής επιχειρηματία, ένα μεγάλο βήμα για την ενεργό δραστηριοποίησή του στον κλάδο του τουρισμό, πέρα από αυτόν της ναυτιλίας, κάτι που εδώ και καιρό επιδιώκει.

Την ίδια στιγμή μια ευτυχή κατάληξη στις εν λόγω διαπραγματεύσεις θα δώσει και μια ανάσα στην Τεχνική Ολυμπιακή, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ζημιογόνα, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία της. Να σημειωθεί ότι στις στα αποτελέσματα 6μήνου του 2019 η Τεχνική Ολυμπιακή εμφάνισε ζημιές προ φόρων 10,4 εκατ. ευρώ έναντι επίσης ζημιών € 9,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2018 και κύκλο εργασιών 5,54 εκατ. ευρώ έναντι € 6,25 εκατ. της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου του 2018. Ο τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε 28 εκατ. ευρώ ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 288 εκατ. ευρώ με τις συνολικές υποχρεώσεις να εκτιμώνται στα 201 εκατ. ευρώ( 83 εκατ. ευρώ εξ αυτών ήταν αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις).