Οριακή η αύξηση των εξαγωγών μέσα στο 2019 λέει ο ΣΕΒΕ


Για δεύτερο διαδοχικό μήνα οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν σημαντική μείωση και συγκεκριμένα κατά 11,4%, καθώς το Νοέμβριο 2019 διαμορφώθηκαν σε €2.712,4 εκατ. έναντι €3.060,3 εκατ. το Νοέμβριο 2018. Συγκεκριμένα και όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα 09.01.2020 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, το Νοέμβριο 2019 οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά €347,9 εκατ. συγκριτικά με το Νοέμβριο 2018, ενώ κατά €242,7 εκατ. μειώθηκαν και οι εισαγωγές ανερχόμενες στο ποσό των €4.320,4 εκατ., έναντι €4.563,1 εκατ. το Νοέμβριο 2018. Αντίστοιχα, το εμπορικό μας έλλειμμα αυξήθηκε κατά €105,2 εκατ., δηλαδή 7,0% με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί σε €1.608,0 εκατ. για το μήνα Νοέμβριο 2019.

 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Νοέμβριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Νοε 19

Νοε 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Εξαγωγές

2.712,4

3.060,3

-347,9

-11,4%

Εισαγωγές

4.320,4

4.563,1

-242,7

-5,3%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.608,0

-1.502,8

105,2

7,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Η μείωση που καταγράφηκε τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2019 στις ελληνικές εξαγωγές περιόρισε την ανοδική τους πορεία, με αποτέλεσμα στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2019 να διαμορφωθούν στο ποσό των €30.902,2 εκατ., ελαφρώς αυξημένες κατά €23,2 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2018, δηλαδή 0,1%. Αντίθετα, οι εισαγωγές της χώρας αυξήθηκαν κατά €1.198,3 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €51.050,6 εκατ. στο α’ ενδεκάμηνο 2019, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του εμπορικού μας ελλείμματος κατά €1.175,1 εκατ., δηλαδή 6,2% και τη διαμόρφωσή του σε €20.148,4 εκατ.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Νοε 19

Ιαν-Νοε 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Εξαγωγές

30.902,2

30.879,0

23,2

0,1%

Εισαγωγές

51.050,6

49.852,3

1.198,3

2,4%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-20.148,4

-18.973,3

1.175,1

6,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Σημαντικό ρόλο στην αναιμική ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών διαδραμάτισε η μείωση των εξαγωγών πετρελαιοειδών κατά €964,3 εκατ. δηλαδή 9,0%, καθώς αυτές διαμορφώθηκαν σε €9.735,5 εκατ. στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2019, έναντι €10.699,8 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2018. Αντίστοιχα, σημαντική επίδραση είχε η μείωση εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων κατά €184,0 εκατ., δηλαδή 3,8% και η μείωση λιπών και ελαίων κατά €284,6 εκατ., δηλαδή 43,9%. Αντίθετα, θετική κρίνεται η συνεισφορά των λοιπών κλάδων της ελληνικής οικονομίας στις εξαγωγές, καθώς τα τρόφιμα σημείωσαν αύξηση κατά €147,2 εκατ., δηλαδή 3,5%, τα χημικά κατά €531,3 εκατ., δηλαδή 16,6%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €233,7 εκατ., δηλαδή 8,7%, τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά €474,7 εκατ., δηλαδή 22,3%, οι πρώτες ύλες κατά €97,9 εκατ., δηλαδή 8,0% και τα ποτά και καπνά κατά €25,7 εκατ., δηλαδή 3,9%.

 

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Νοε 19

Ιαν-Νοε 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Βιομηχανικά

4.700,3

4.884,3

-184,0

-3,8%

Τρόφιμα

4.364,1

4.216,9

147,2

3,5%

Χημικά

3.731,2

3.199,9

531,3

16,6%

Μηχ/τα-Οχήματα

2.907,3

2.673,6

233,7

8,7%

Διαφ. Βιομηχανικά

2.602,8

2.128,1

474,7

22,3%

Πρώτες Ύλες

1.323,1

1.225,2

97,9

8,0%

Ποτά-Καπνά

692,5

666,8

25,7

3,9%

Λίπη-Έλαια

364,2

648,8

-284,6

-43,9%


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων εξαγωγικών κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2018/2019

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

 

Σε επίπεδο εξαγωγικών προορισμών η εικόνα παραμένει αμετάβλητη συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες, καθώς οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορροφούν πάνω από τις μισές εξαγωγές μας και συγκεκριμένα το 56,2%, ενώ το 43,8% απευθύνεται σε Τρίτες Χώρες. Ωστόσο, αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 68,3% για τις χώρες της ΕΕ και σε 31,7% για τις Τρίτες Χώρες.

Σχόλια