Αντιδρά, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, στις πρωτοβουλίες του υπουργείου Παιδείας με τις οποίες συγχωνεύονται ΑΕΙ με ΤΕΙ, μετατρέπονται ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια και ιδρύονται νέα Πανεπιστήμια.


Μετά από διεξοδική συζήτηση που διενεργήθηκε στη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, εξέδωσε ψήφισμα στο οποίο τονίζει ότι "παρακολουθεί με επιφύλαξη και ανησυχία τις τελευταίες εξελίξεις με τις συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων με ΤΕΙ, αφού τέτοια εγχειρήματα για να είναι επιτυχημένα θα πρέπει να βασίζονται σε:

• Ακαδημαϊκά κριτήρια

• Οικονομικούς πόρους απαραίτητους για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των νέων ιδρυμάτων

• Βασικές και σύγχρονες υποδομές για την ικανοποιητική λειτουργία των νέων ιδρυμάτων

• Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ με γνωστικά αντικείμενα που θα υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις νέες σχολές και τα τμήματα που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά".

 Εκφράζεται, επίσης, ο προβληματισμός του τμήματος και η αντίδρασή του για τις προτάσεις που διαμορφώνουν διαφορετικά επίπεδα σπουδών με ίδιους ή παρόμοιους τίτλους σπουδών "και χωρίς την ξεκάθαρη αποσαφήνιση των σχετικών επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από τα πτυχία. Τα πανεπιστημιακά διπλώματα επιπέδου Master (Ιntegrated Master), με 5ετή κύκλο σπουδών, όπως αυτά των υφιστάμενων σήμερα Tμημάτων Mηχανικών είναι διαφορετικά από τα πανεπιστημιακά πτυχία επιπέδου Bachelor, με 4ετή κύκλο σπουδών, όπως του εξωτερικού και ορισμένων νεοϊδρυθέντων Tμημάτων Mηχανικών από την αναβάθμιση αντίστοιχων Tεχνολογικών Tμημάτων των ΤΕΙ και επομένως και τα επαγγελματικά δικαιώματα θα πρέπει να είναι διαφορετικά και διακριτά", τονίζεται στο ψήφισμα.

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών υπογραμμίζει ότι "παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στην αναγκαιότητα διατήρησης των ενιαίων και αδιάσπαστων προγραμμάτων σπουδών πολιτικού μηχανικού πενταετούς διάρκειας, με συγκεκριμένο και σαφές γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο θα αντιστοιχεί ένας και μόνο ένας τίτλος σπουδών, με αντίστοιχα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Για την αναβάθμιση της παρεχόμενης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει αμέσως να υπάρξει αύξηση της χρηματοδότησης όλων των ΑΕΙ και άμεση αναπλήρωση των μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που αφυπηρέτησαν και θα αφυπηρετούν στο μέλλον».