Aπό την Πέμπτη το απόγευµα ανοίγει για τις πρώτες αιτήσεις του 2019 η πλατφόρµα Α21 που αφορά στο επίδοµα παιδιού. Το επίδοµα θα καταβληθεί µε τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και το 2018 και στο ίδιο ύψος ποσού. Πέρυσι το επίδοµα έλαβαν 925.000 οικογένειες. Περισσότερες από τις µισές είχαν µέσο ετήσιο εισόδηµα πάνω από 15.000 ευρώ, ενώ το 94% είχε αυξήσεις έως 110%.

Η πρώτη φετινή διµηνιαία δόση, για Ιανουάριο και Φεβρουάριο, θα καταβληθεί στα τέλη Μαρτίου, σε όλους όσοι θα έχουν υποβάλει νέα αίτηση για το 2019 µέχρι και τις 26 Μαρτίου. Για τη χορήγηση της δόσης του πρώτου διµήνου θα ληφθούν υπόψη το εισόδηµα του 2017 που δηλώθηκε µε την περσινή φορολογική δήλωση και το πλήθος των παιδιών που θα δηλωθούν φέτος στο νέο Α21. Μετά την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης (εισόδηµα 2018) το επίδοµα επανυπολογίζεται αυτόµατα. Το επίδοµα παιδιού κυµαίνεται από 28 έως 70 ευρώ τον µήνα για το πρώτο παιδί, ανάλογα µε την εισοδηµατική κατηγορία, και µπορεί να κλιµακωθεί µέχρι και πάνω από τα 1.500 ευρώ τον µήνα ανάλογα µε το πλήθος των εξαρτώµενων παιδιών.

Ο µηχανισµός προβλέπει πως στα πρώτα 70 ευρώ προστίθενται επιπλέον 70 (σύνολο 140) για το δεύτερο παιδί και επιπλέον 140 ευρώ για το τρίτο παιδί και κάθε επόµενο (σύνολο 280 ευρώ για τον τρίτεκνο, 420 για τον τετράτεκνο κ.ο.κ.). «Από 800.000 οικογένειες, 1,44 εκατ. παιδιά και 650 εκατ. ευρώ το 2015, έλαβαν το επίδοµα 900.000 οικογένειες και 1,6 εκατ. παιδιά το 2018, µε συνολικό προϋπολογισµό 1,1 δισ. ευρώ» τόνισε χθες η αν. υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου. Η πλατφόρµα αιτήσεων Α21 θα είναι και φέτος προσβάσιµη µέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) και της Η∆ΙΚΑ (www.idika.gr). Η είσοδος θα γίνεται µε χρήση των κωδικών Taxisnet.

Η υποβολή των αιτήσεων
Αιτήσεις Α21 θα υποβάλλονται διαρκώς όπως και πέρυσι µέχρι 15 Ιανουαρίου 2020. Αυτό σηµαίνει πως µετά την εκκαθάριση της πρώτης δόσης, η πλατφόρµα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για νέες αιτήσεις. Οι καταβολές θα είναι διµηνιαίες και τα δικαιούµενα ποσά θα καταβάλλονται αναδροµικά για το 2019, όποτε και αν υποβάλουν οι δικαιούχοι την αίτησή τους. Για να χορηγηθεί το επίδοµα η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.

Τα επτά SOS για την υποβολή της αίτησης Α21 είναι:

Οι ΑΜΚΑ όλων των µελών της οικογένειας που καταχωρίζονται στην αίτηση Α21 πρέπει να είναι έγκυροι (υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου στο www.amka.gr).
Οι φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ και λοιπών Σχολών ∆ηµοσίου πρέπει να έχουν φοιτητικές ταυτότητες (πάσο) σε ισχύ.

Οι φοιτητές που µετεγγράφησαν εντός του 2019 πρέπει να έχουν διαθέσιµο τον αριθµό της ακαδηµαϊκής ταυτότητας που είχαν πριν από τη µετεγγραφή τους, διαφορετικά θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά βεβαίωση πρώτης εγγραφής.

Οι αλλοδαποί πολίτες ή οµογενείς που διαθέτουν Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς πρέπει να έχουν άδειες διαµονής στην Ελλάδα σε ισχύ. Αν οι άδειες δεν διασταυρώνονται ηλεκτρονικά, θα τους ζητηθεί να τις επισυνάψουν ηλεκτρονικά.

Για τα εξαρτώµενα τέκνα που το 2019 είναι 19 ετών (έτος γέννησης 2000) και είναι µαθητές ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γυµνάσια, Λύκεια ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ κ.λπ.) οι δικαιούχοι πρέπει να καταχωρίζουν τον αριθµό µητρώου µαθητή και τον αριθµό µητρώου του σχολείου φοίτησης. Αν τα στοιχεία δεν διασταυρώνονται, θα τους ζητηθεί η ηλεκτρονική επισύναψη πρόσφατης (έκδοση εντός του 2019) βεβαίωσης σπουδών.

Τα εξαρτώµενα τέκνα άνω των 18 που είναι σπουδαστές ΙΕΚ (ιδιωτικών-δηµόσιων), κολεγίων ή της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης που δεν έχουν ακαδηµαϊκή ταυτότητα (πάσο), όπως οι Σχολές Θεάτρου, Χορού κ.λπ. ή είναι φοιτητές αναγνωρισµένων ιδρυµάτων του εξωτερικού ή µαθητές µεταλυκειακού έτους - τάξης µαθητείας των ΕΠΑΛ, πρέπει να έχουν πρόσφατες βεβαιώσεις σπουδών (έκδοση εντός του 2019). Αν τα δηλωθέντα στοιχεία δεν διασταυρώνονται, θα τους ζητηθεί η ηλεκτρονική επισύναψη στοιχείων της βεβαίωσης. Οι βεβαιώσεις ιδρυµάτων του εξωτερικού πρέπει να είναι νοµίµως µεταφρασµένες.

Στις περιπτώσεις εν διαστάσει γονέων που διεκδικούν και οι δύο για τα ίδια παιδιά το επίδοµα, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική επισύναψη της δικαστικής απόφασης ή τυχόν ιδιωτικού συµφωνητικού ρύθµισης της επιµέλειας ή υπεύθυνης δήλωσης του άλλου γονέα ή ηλεκτρονική συναίνεση του άλλου συζύγου. Στις περιπτώσεις διαζευγµένων γονέων είναι υποχρεωτική η αναγραφή της δικαστικής απόφασης.

Πηγή πληροφοριών: Εφημερίδα Έθνος