Πέμπτη, 25 Μαΐου, 2017._


Κοινή δράση αναλαμβάνουν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με στόχο τη διεύρυνση των πεδίων εκπαίδευσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου και των ευκαιριών ομαλής ένταξης των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας.


Ο πρύτανης του ΠΑΜΑΚ, Αχιλλέας Ζαπράνης και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Νικόλαος Αντωνάκης, υπέγραψαν σήμερα σύμφωνο συνεργασίας, το οποίο προβλέπει τη διενέργεια ερευνών και την εκπόνηση μελετών με στόχο τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης στην αγορά εργασίας και της δυνατότητας απορρόφησης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας. 

Η συμφωνία αφορά επίσης τη διάθεση πληροφοριών, στατιστικών στοιχείων και πορισμάτων επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας προς το Πανεπιστήμιο, την κοινή διεκδίκηση και υλοποίηση διακρατικών και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και την επιστημονική στήριξη δράσεων του Επιμελητηρίου από ομάδες εργασίας, στις οποίες θα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το σύμφωνο συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

· Τη διενέργεια ερευνών και την εκπόνηση μελετών με στόχο τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης στην αγορά εργασίας και της δυνατότητας απορρόφησης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας.

· Τη διάθεση πληροφοριών, στατιστικών στοιχείων και πορισμάτων επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας προς το ΠΑ.ΜΑΚ. καθώς και την αντίστοιχη διάθεση επιστημονικών πορισμάτων και, με κοινή συναίνεση και στο μέτρο που δεν υπάρχει νομικό κώλυμα, αποτελεσμάτων μελετών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προς το Επιμελητήριο.

· Την καθοδήγηση με σκοπό  τη μεταφορά γνώσης, δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας

·  Την κοινή διεκδίκηση και υλοποίηση διακρατικών και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Προς την κατεύθυνση αυτή, δίνεται η δυνατότητα για την από κοινού υποβολή αιτήσεων για την χρηματοδότηση δράσεων, είτε μεμονωμένα είτε ως σύμπραξη των δύο οργανισμών, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 -2020, στο μέτρο που δεν υπάρχει νομικό κώλυμα.

·  Την επιστημονική στήριξη δράσεων του Επιμελητηρίου από ομάδες εργασίας, στις οποίες θα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Οικονομολόγοι του Οικονομικού Επιμελητηρίου, με σκοπό την ανίχνευση αναγκών και το σχεδιασμό κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και των αντιλήψεων των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με στόχο την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων.

·  Την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε χώρους του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, με την από κοινού διοικητική και λογιστική υποστήριξη. Σχεδιασμός επιμορφωτικών δράσεων, οι οποίες θα προκύψουν από την εφαρμογή της διαδικασίας ανίχνευσης των ομάδων εργασίας και θα ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας την κάθε χρονική στιγμή.

·  Τη λειτουργία ενημερωτικού γραφείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.