Συμπράξεις στους τομείς της επιστήμης, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στο σύμφωνο συνεργασίας το οποίο θα υπογράψουν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016, στις 12:00 στην Αίθουσα Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το σύμφωνο, το οποίο θα στοχεύει αφενός στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των δύο φορέων και αφετέρου στην ανάπτυξη κοινών δράσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό, θα υπογραφεί μεταξύ του Γενικού Προξένου της Γαλλικής Δημοκρατίας και Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, Christophe Le Rigoleur και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή Αχιλλέα Ζαπράνη. 

Οι δύο σημαντικοί φορείς παιδείας και πολιτισμού της Θεσσαλονίκης προχωρούν με τη συμφωνία αυτή σε ένα στάδιο αποφασιστικής και αποτελεσματικής συνεργασίας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη διασύνδεσης και από κοινού ανάληψης πρωτοβουλιών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ερευνητικές δράσεις, καθώς και στην ενίσχυση των σχέσεων και της πνευματικής και παραγωγικής σύμπραξής τους.

Με βάση τη συμφωνία που θα υπογραφεί, τα πεδία συνεργασίας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, συντονισμένες ενέργειες δικτύωσης και προβολής των κοινών δράσεων των δύο φορέων με δίκτυα και φορείς του εξωτερικού, κοινή προβολή των απόψεών τους σε εθνικά, περιφερειακά και κοινοτικά θεσμικά όργανα, αξιοποίηση και συνεργασία χρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών -ευρωπαϊκών και ελληνικών- προγραμμάτων, καθώς και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης.

Επιπλέον, προβλέπονται κοινές δράσεις και συνεργασίες, ιδίως με τα Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, καθώς και το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ειδικότερα, στο σύμφωνο αναφέρεται η δυνατότητα συμπράξεων με τα Γραφεία Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας για την κοινή διεξαγωγή ημερίδων, συνεδρίων και εκθέσεων, με το Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης για τη διοργάνωση κοινών ενημερωτικών και ακαδημαϊκών εκδηλώσεων, με το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής σε προγράμματα εκπαίδευσης, αγωγής υγείας – επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και με το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, για τη διοργάνωση κοινών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και συναυλιών.