Την άρση της απαγόρευσης των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού για όλες τις υπηρεσίες και κυρίως των ανταποδοτικών και κοινωνικών υπηρεσιών αλλά και την παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων
με το ν. 4152/2013, ζητά με ομόφωνο ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο Δέλτα, όπως αποφάσισε στη συνεδρίαση της 18/11/2015.


Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής: 
 
"Ως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δέλτα διαπιστώνουμε την αδυναμία κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων και των νέων αναγκών που δημιουργήθηκαν από τον ν. 3852/2010 - Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

Θεωρούμε αναγκαία την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού μέσα από νόμιμες διαδικασίες του ΑΣΕΠ για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών. 

Κατόπιν τούτων:

Στηρίζουμε τους εργαζόμενους του ν. 4152/2013 στον αγώνα που κάνουν για να συνεχίσουν να έχουν εργασία και ζητούμε:

Να αρθεί η απαγόρευση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού για όλες τις υπηρεσίες και κυρίως των ανταποδοτικών και κοινωνικών υπηρεσιών, που έχει τεθεί με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 περί προσλήψεων υπαλλήλων στους ΟΤΑ α' βαθμού. 

Να αποκατασταθούν οι εργασιακές σχέσεις σε κάθε μορφής συμβάσεις εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση ώστε να απολαμβάνουν ίσα μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα και οι εργαζόμενοι σύμβασης μέσω ΟΑΕΔ. 

Να παραταθεί η διάρκεια των συμβάσεων των εργαζομένων πεντάμηνης σύμβασης μέσω ΟΑΕΔ με την εφαμοργή του ν. 4152/2013 χωρίς να αναστέλλονται τυχόν οι θεμελιώδεις έννοιες της ελληνικής και Ευρωπαϊκής εργατικής νομοθεσίας καθώς και οι διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων.

Καλούμε την κυβέρνηση να προστατεύσει α) τους εργαζόμενους από ανελαστικές μορφές εργασίας, β) την αυτοδιοίκηση από την στελεχιακή αποδυνάμωση και γ) την κοινωνία από την αποδιάρθρωση βασικών υπηρεσιών κοινωφελούς και ανταποδοτικού χαρακτήρα".