Στην κατάσχεση του ποσού των 30.115.706 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για λογαριασμό του δήμου Θεσσαλονίκης ως οφειλέτη προχώρησε η Δ΄ ΔΟΥ.


Η κίνηση αυτή των φορολογικών αρχών πραγματοποιείται ενώ η δημοτική αρχή είχε ρυθμίσει τις οφειλές της, με βάση ρύθμιση του νόμου για συμψηφισμό οφειλών των δήμων προς το ελληνικό δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Συγκεκριμένα, στις τελευταίες ρυθμίσεις των υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών είχαν συμπεριληφθεί κύριες οφειλές του δήμου, ύψους 7,2 εκατ. ευρώ (ποσό που προέρχεται από την υπεξαίρεση), με ταυτόχρονη διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων καθώς και μεταγενέστερες οφειλές ύψους 4,5 εκατ. ευρώ.

Η δημοτική αρχή, μετά τη κοινοποίηση της κατάσχεσης, κατέθεσε ενώπιον του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αίτηση ανακοπής της αναγκαστικής κατάσχεσης της Δ΄ ΔΟΥ στα χέρια του Ταμείου Παρακαταθηκών για λογαριασμό του δήμου.