Έναν νέο σημαντικό εταίρο στην προσπάθειά του για την καταπολέμηση της ανεργίας των πτυχιούχων απέκτησε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, υπογράφοντας μνημόνιο συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού – Παράρτημα Βορείου Ελλάδος (Σ.Δ.Α.Δ.Ε).

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Αχιλλέας Ζαπράνης, και η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΣΔΑΔΕ-ΠΒΕ, κ. Σοφία Ευαγγελίδου, υπέγραψαν το μνημόνιο συνεργασίας επισημαίνοντας ότι κύρια φιλοδοξία των δύο φορέων είναι να συμβάλουν ενεργά στην ευχερέστερη προσέγγιση φοιτητών και πτυχιούχων στην αγορά εργασίας, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισαν ότι επιδιώκεται, μέσω διαρκών διαύλων επικοινωνίας, να επιτευχθούν πολλαπλοί στόχοι και αμοιβαία επωφελείς δράσεις μεταξύ των δύο φορέων.

Τα πεδία συνεργασίας περιλαμβάνουν:

1) Ένταξη στον Σ.Δ.Α.Δ.Ε: α) προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επαγγελματικά με το γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (HR) ως δόκιμα μέλη και β) αποφοίτων που ήδη απασχολούνται στο χώρο, ως τακτικά μέλη

2) Παροχή θέσεων εθελοντικής απασχόλησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, που έχουν εγγραφεί ως μέλη του ΣΔΑΔΕ-Παραρτήματος Β. Ελλάδος, σε δράσεις και δραστηριότητες του Συνδέσμου

3) Ανάπτυξη δικτύου αμφίδρομης πληροφόρησης για διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης και διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, α) στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και β) στις επιχειρήσεις-μέλη του Σ.Δ.Α.Δ.Ε.

4) Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

5) Συνέργεια στο σχεδιασμό κοινών ενεργειών επιστημονικού, επιμορφωτικού ερευνητικού και τεχνολογικού χαρακτήρα που άπτονται του ενδιαφέροντος του Σ.Δ.Α.Δ.Ε.

6) Ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών για τη διαμόρφωση πολιτικής ανάπτυξης κοινών ή/και συμπληρωματικών δράσεων μεταξύ των δύο φορέων.

7) Συντονισμένες ενέργειες δικτύωσης και προβολής των κοινών δράσεων των δύο φορέων με δίκτυα και φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

8) Σχεδιασμός ενεργειών για την κοινή προβολή των απόψεών των δύο φορέων σε εθνικά, περιφερειακά και κοινοτικά θεσμικά όργανα.

9) Ανάληψη κοινών δράσεων στην κατάθεση προτάσεων σε κοινοτικά και εθνικά προγράμματα.

10) Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων

11) Προαγωγή αμοιβαίου και εποικοδομητικού διαλόγου για μεταρρυθμίσεις στους τομείς απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλειας και πρόνοιας

12) Αμοιβαιότητα χορηγιών, με κύριο άξονα την ανάπτυξη και ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα

13) Συμμαχία στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Επιχειρηματικής Ηθικής σε τομείς όπως:

i. Καταπολέμηση ανεργίας αποφοίτων ΑΕΙ

ii. Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

iii. Εργασιακή Ψυχολογία

Η μέθοδος συνεργασίας των δύο φορέων θα γίνεται μέσω της:
  • Δημιουργίας διαύλων επικοινωνίας με την καθιέρωση άτυπων επαφών σε επίπεδο διοίκησης και εμπειρογνωμόνων – τεχνοκρατών, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα εισηγούνται και θα συντονίζουν τις ενέργειες που μπορούν να υλοποιηθούν από κοινού.
  • Διεξαγωγής τακτικών και έκτακτων συναντήσεων ή και τηλεδιασκέψεων μεταξύ εξουσιοδοτημένων ατόμων, επιτροπών, διοικητικών υπηρεσιών, ομάδων εργασίας και των δύο φορέων, σε χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την υλοποίηση των προαναφερόμενων ενεργειών.
  • Αξιοποίησης επιστημονικού και επαγγελματικού δυναμικού φορέων σε εισηγήσεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων και ομιλίες σε ημερίδες, συνέδρια κ.λπ.
  • Ανάπτυξης και χρήσης κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
  • Δημιουργίας χώρου ενημέρωσης Σ.Δ.Α.Δ.Ε. στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ανακοινώσεις, πληροφοριακό υλικό).