Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ξεκινά από 25 Ιουλίου και έως 4 Αυγούστου, η υποβολή αιτήσεων
για δωρεάν συμμετοχή βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Δ. Θέρμης.

Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερες επαγγελματίες και άνεργες, και πατέρες εφόσον έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνους που βρίσκονται σε χηρεία και πρόκειται για:

-  για δωρεάν συμμετοχή βρεφών από 8 μηνών έως 2,5 ετών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και
- για δωρεάν συμμετοχή παιδιών από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) στους Παιδικούς Σταθμούς. 

Στο Δήμο Θέρμης λειτουργούν οι παρακάτω Σταθμοί:
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΑ», Αγροτική Περιοχή Θέρμης
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΛΑΦΑΚΙΑ», Περιοχή Ν.Ρυσίου
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΝΟΤΕΣ ΣΤΟΡΓΗΣ», Πλαγιάρι
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ, Θέρμη
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, Βασιλικά
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΦΩΛΙΤΣΑ», Ν. Ραιδεστός
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΓΛΥΚΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ», Καρδία
Σε όλους τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θέρμης παρέχεται πλήρης σίτιση και δυνατότητα μεταφοράς.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μητέρες, καθώς και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία οι οποίοι: έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000 € για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000 € για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000 € για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000 € για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 €.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση», όλες οι ενδιαφερόμενες θα υποβάλουν, πρωτότυπα ή σε επίσημα αντίγραφα, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (και άδεια διαμονής για αλλοδαπές μητέρες).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου τριμήνου, όχι νωρίτερα από την 1η Απριλίου 2014).
3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το Οικονομικό Έτος 2014 (δηλαδή, για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2013 έως 31/12/2013).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΕάν η ενδιαφερόμενη είναι Μισθωτή, απαιτείται:
Βεβαίωση Εργοδότη, με ημερομηνία υποχρεωτικά μεταγενέστερη της δημοσίευσης της πρόκλησης δηλ. μετά της 2/7/2014, από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση ως σήμερα, καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική, αορίστου ή ορισμένου χρόνου), ΚΑΙ
Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή εργόσημο.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι Αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα που είναι ασφαλισμένη
Υ/Δ περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.
Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ, απαιτούνται: α) το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του, β)πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ, γ)Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη και δ) Υ/Δ περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τελευταίο έτος
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτούνται:
Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, που να έχει εκδοθεί πριν της 2/7/2014,
Αντίγραφο Βεβαίωσης Εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ κατά τους τελευταίους 24 μήνες και παραμένει άνεργη, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του ΟΑΕΔ και δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενους μήνες άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης των δυνητικά ωφελούμενων και οι Πίνακες των απορριφθεισών μητέρων ανά Νομό θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr, στις 25 Αυγούστου.
Ενστάσεις κατά της κατάταξης θα υποβάλλονται από 26 έως τις 28 Αυγούστου.
Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 31 Αυγούστου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ
Το προσωπικό του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του ΝΠΔΔ Δήμου Θέρμης, θα παρέχει στους γονείς συμβουλευτική υποστήριξη (έλεγχος δικαιολογητικών, παροχή αιτήσεων, συμπλήρωση αιτήσεων κλπ) από 25/7/2014 έως 4/8/2014 καθημερινά από  8:30 έως 20:30 και τα Σαββατοκύριακα 26-27/7 και 2-3/8, από 9:00 έως 14:00.