Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης για τους απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.


τα εν λόγω προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.

 Ωφελούμενοι είναι αυτοαπασχολούμενοι (0-3 άτομα προσωπικό) και εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας.

Καταληκτική ημερομηνία διενέργειας των προγραμμάτων κατάρτισης: Σεπτέμβριος 2014

 Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης:
1.Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης
2.Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία
3.Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί – Συστάδες Επιχειρήσεων
4.Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – «Business to Business»
5.Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων
6.Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση
7.Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management)
8.Γενική Οικονομική Εκπαίδευση
9.Οργανωτικές Ικανότητες
10.Ικανότητα επικοινωνίας
11.Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Η διάρκεια των ανωτέρω προγραμμάτων είναι 40 ώρες 

Δίδεται επίδομα 5€ (μεικτά) ανά ώρα, σε κάθε καταρτιζόμενο που θα ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθησή τους. Συνεπώς αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για την συμμετοχής τους σε αυτά.

Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ: http://www.imegsevee.gr, http://www.kekgsevee.gr αντίστοιχα.

Υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση stavridou@kekgsevee.gr, ή με fax στο 2310546275 ή ιδιοχείρως στη δομή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Κωλέττη 24 – Θεσσαλονίκη – 5ος όροφος).

Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  • Βεβαίωση Απασχόλησης Εργοδότη & Φωτοτυπία Ενσήμου ΙΚΑ για τους εργαζόμενους
  • Τελευταίο Ειδοποιητήριο ΟΑΕΕ για τους αυτοαπασχολούμενος
  • Τελευταίο Ειδοποιητήριο ΟΑΕΕ & Τελευταία ΑΠΔ ΙΚΑ για τους εργοδότες που απασχολούν από 1-3 εργαζόμενους
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (πρόσωπο επικοινωνίας: κα Παγγούση Μαρία, τηλ. 2310545967)