Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Βιβλιοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Ἰωαννίκιον Ἀθανασιάδην καί κ. Χρυσόστομον Τσίρην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀγγελετόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
- Τούς Ἐλλογ. κ. κ. Στέφανον καί Φώτιον Μπενλίσοϊ, αὐταδέλφους, ἐντεῦθεν.
- Τήν Ἐλλογ. κ. Βασιλικήν Γ. Πετρίδου, Ἰατρόν, ἐκ μέρους τῆς Ἐφορείας τῆς Ζαππείου Σχολῆς.
* * *
Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 23ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέθεσεν, ὡς κατ̉ ἔτος, γεῦμα εἰς ἅπαντας τούς ἐργαζομένους ἐν τοῖς Πατριαρχείοις Γραμματεῖς ἐπί τῷ νέῳ ἔτει καί ἀπένειμεν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς αὐτοῦ εὐλογίας καί εὐχάς.
* * *
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζαππείου Λυκείου καί τήν εἰσδοχήν εἰς αὐτόν τῶν ἀποφοίτων τῆς σχολικῆς περιόδου 2012-2013, τήν Τετάρτην, 22αν τ. μ., ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ σχολείου.
* * *
Πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐπί τῇ ἀναγορεύσει Αὐτοῦ εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου, ἡ Πατριαρχική Αὐτοῦ Αὐλή παρέθεσε γεῦμα εἰς τούς τροφίμους τοῦ Γηροκομείου καί τούς νοσηλευομένους ἐν τῇ Νευρολογικῇ Κλινικῇ τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, τῇ 4ῃ τ. μ., εἰς ὅ ὁ Πατριάρχης ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν.