Διαδηλώνουν το απόγευμα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία

Ðïñåßá ðñïò ôç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ìáêåäïíßáò - ÈñÜêçò ðñáãìáôïðïßçóáí ôá ðñùôïâÜèìéá óùìáôåßá, áñéóôåñÝò ïñãáíþóåéò êáé öïéôçôÝò  åíÜíôéá óôá ïéêïíïìéêÜ ìÝôñá ôçò êõâÝñíçóçò. Èåóóáëïíßêç, ÐÝìðôç 7 Öåâñïõáñßïõ 2012.  ÁÐÅ ÌÐÅ/PIXEL/ÓÙÔÇÑÇÓ ÌÐÁÑÌÐÁÑÏÕÓÇÓ

Ενάντια στην κυβερνητική πολιτική θα διαδηλώσουν σήμερα, τα Πρωτοβάθμια Σωματεία Δημοσίου και Ιδιωτικού φορέα, του τομέα Θεσσαλονίκης. >>>

 

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 στο άγαλμα Βενιζέλου.

Στο κάλεσμα της επιτροπής υπογραμμίζεται ότι «όποιος αντιστέκεται, από τους κατοίκους της Χαλκιδικής που παλεύουν για να σώσουν την γη τους από τους σύγχρονους χρυσοθήρες μέχρι τους απεργούς που επιστρατεύονται, βρίσκει μπροστά του το τείχος της βάρβαρης καταστολής και της χυδαίας συκοφάντησης από τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης. Απέναντι σε αυτή την πολιτική, σταθερά και με επιμονή, η εργαζόμενη πλειοψηφία έδωσε το παρόν και σε αυτή την απεργιακή μάχη, η οποία πρέπει να είναι μόνο η αρχή, ένας πρώτος σταθμός στην αναγκαία κλιμάκωση και τη συνέχεια».

Στο κάλεσμα κατηγορούνται οι ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ ότι «έδειξαν το προηγούμενο διάστημα πως δεν μπορούν και δε θέλουν να συντονίσουν αγώνες με στόχο την ανατροπή αυτής της πολιτικής και αυτών που την επιβάλουν. Δεν αρκούν πλέον οι αγώνες διαμαρτυρίας», υποστηρίζουν τα Πρωτοβάθμια Σωματεία.

Η Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων Θεσσαλονίκης καλεί «σε συντονισμένο αγώνα με σταθερή και συνεχή πορεία, με εβδομαδιαίες πολύμορφες κινητοποιήσεις που θα ενώνουν όλα τα ρυάκια της αντίστασης σε ένα ορμητικό ποτάμι ανατροπής».

Σχόλια