Χωρίς σύνταξη θα μείνουν όσοι ασφαλισμένοι αναγνώρισαν παραπάνω πλασματικά χρόνια ασφάλισης από όσα προβλέπει η νομοθεσία (έως 4 έτη για συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το 2011, έως 5 το 2012).

Την ανάκληση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων που εκδόθηκαν καθ' υπέρβαση του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου αναγνωριστέου χρόνου προβλέπει εγκύκλιος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Με βάση την εγκύκλιο στη συνέχεια, είτε θα απορρίπτεται το αίτημα συνταξιοδότησης αν δεν υπάρχουν οι χρονικές προϋποθέσεις είτε -έπειτα από γραπτή συναίνεση του ενδιαφερομένου ο οποίος θα καταβάλει τις εισφορές- θα ξεκινά προαιρετική ασφάλιση από την ημερομηνία της αίτησης για συνταξιοδότηση. Στις περιπτώσεις που απορριφθεί η αίτηση συνταξιοδότησης χωρίς τη δυνατότητα συμπλήρωσης των προϋποθέσεων με προαιρετική ασφάλιση (π.χ., λόγω ύπαρξης ποσοστού αναπηρίας 67%) τα ποσά που καταβλήθηκαν θα επιστρέφονται.

Το ίδιο θα ισχύει και για όσες αποφάσεις συνταξιοδότησης ανακληθούν ελλείψει χρονικών προϋποθέσεων, με προοπτική να ξεκινήσει στη συνέχεια προαιρετική ασφάλιση (θα προηγείται η εξόφληση των επιστρεπτέων συντάξεων προκειμένου να εκδοθεί νέα απόφαση συνταξιοδότησης, μετά τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων).

Υπέρβαση των χρόνων ασφάλισης καταγράφεται σε συνταξιοδοτικές αποφάσεις που εξέδωσε το ΙΚΑ συνυπολογίζοντας παλαιότερες αναγνωρίσεις ή επιδοτήσεις (π.χ. χρόνος που μεσολάβησε από την απόλυση των εργαζομένων μέχρι την επαναπρόσληψή τους, χρόνος υπαγωγής σε ειδικά προγράμματα επιδότησης ανεργίας, χρόνος συμπληρωματικών παροχών λόγω μητρότητας, κατά τον οποίο καταβαλλόταν το επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ κ.ά.).

Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται:

-επαναπατρισθένες Έλληνες υπήκοοι και ομογενείς,

-οι τεχνικοί σεναριογράφοι και σκηνοθέτες για αποδεδειγμένη υπηρεσία για την οποία δεν είχαν καταβληθεί εισφορές,

-οι εργαζόμενοι στην τέως Ε.Α.Σ. μέχρι την επαναπρόσληψή τους από τον Ο.Α.Σ.Α.,

-απολυμένοι από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς από 01.01.1990 έως 31.10.1993, οι οποίοι στη συνέχεια επαναπροσλήφθηκαν στις ίδιες επιχειρήσεις

-εκτοπισθέντες ή φυλακισθέντες κατά το διάστημα από 21/04/1967 έως 24/07/1974,

-απολυμένοι της Πειραϊκής Πατραϊκής,

-εργαζόμενοι της πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας και

-απολυμένοι από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας