Εργασιακή εμπειρία θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών, μέσω των νέων προγραμμάτων μαθητείας του ΟΑΕΔ. Τα τελευταία, είναι στα πρότυπα του παλιού stage,
ωστόσο απευθύνονται μόνο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και διαρκούν έξι με δώδεκα μήνες.
Τα προγράμματα παρέχουν στους εργαζόμενους μισθό και ασφάλιση, την οποία επιχορηγεί στο 100% ο ΟΑΕΔ. Οι εργοδότες, από την πλευρά τους, υποχρεούνται να καταβάλλουν στους νέους μισθό που αντιστοιχεί στο 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή ημερομισθίου.
Μετά τη λήξη της σύμβασης παρέχονται στους εργοδότες κίνητρα για να μετατρέψουν την σύμβαση απόκτησης εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας εντός ενός μήνα και να συνεχίσουν να επιχορηγούνται για επιπλέον 12 μήνες. 
Για να προσληφθεί ένας εργαζόμενος σε μια τέτοια θέση απαιτείται να μην έχει ασφαλιστεί για περισσότερες από 150 ημέρες. Όσον αφορά  στις επιχειρήσεις, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας, κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου πριν την αίτηση.