300 εκατομμύρια € χρωστά το κράτος σε επιχειρήσεις Μακεδονίας Θράκης

Οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) με έδρα το Βορειοελλαδικό Τόξο άνω των τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (300 εκατ. ευρώ) καταγράφηκαν σε πρόσφατη έρευνα του ΣΒΒΕ μεταξύ των επιχειρήσεων μελών του.
Συγκεκριμένα τα ποσά οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις είναι:
* προς τις επιχειρήσεις της Θράκης, όπου η επιχορήγηση 12% του κόστους εργασίας ξεπερνά τα εκατόν δέκα εκατομμύρια ευρώ (110 εκατ. ευρώ ),
* ακολουθούν ποσά που προέρχονται από αποπληρωμή επενδύσεων (κυρίως του Αναπτυξιακού Νόμου) τα οποία είναι της τάξης των ογδόντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (82 εκατ. ευρώ).
* από επιστροφή ΦΠΑ και επιστροφή φόρων το κράτος οφείλει στις επιχειρήσεις πάνω από πενήντα έξι εκατομμύρια ευρώ (56 εκατ. ευρώ), ενώ,
* το αντίστοιχο ποσό από προμήθειες του Δημοσίου από επιχειρήσεις και εκτέλεση διαφόρων έργων ξεπερνά τα πενήντα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (54 εκατ. ευρώ).
Ας σημειωθεί ότι ο μέσος χρόνος οφειλής κυμαίνεται μεταξύ 12 μηνών (επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου) και 20 μηνών (επιχορήγηση του κόστους εργασίας στη Θράκη.)
Μάλιστα, το ζήτημα της επιστροφής του ΦΠΑ σε συνδυασμό με τα αυστηρά κριτήρια πίστωσης που θέτουν οι τράπεζες έχει επιτείνει το πρόβλημα ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ειδικά για το θέμα αυτό οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν εποχική ζήτηση και ανήκουν στον κλάδο των υλικών συσκευασίας αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα διότι οι πελάτες τους στρέφονται σε αντίστοιχες επιχειρήσεις του εξωτερικού για την προμήθεια των συγκεκριμένων υλικών αφού έτσι δεν υφίσταται το θέμα της επιστροφής του ΦΠΑ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη ραγδαία πτώση του τζίρου τους και τον άμεσο κίνδυνο κλεισίματος πολλών ελληνικών επιχειρήσεων του συγκεκριμένου κλάδου.

Καλούμε την πολιτεία και ειδικότερα τα Υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να επιληφθούν άμεσα του θέματος ούτως ώστε να αποφευχθεί η συρρίκνωση ή/και το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων της περιφερειακής βιομηχανίας, γεγονός το οποίο αν συμβεί θα έχει τεράστιες αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση στις τέσσερις περιφέρειες του Βορειοελλαδικού Τόξου και κατ΄ επέκταση στην κοινωνική συνοχή.

Σχόλια