Παράταση σε επενδυτικά σχέδια

Επεκτείνεται το δικαίωμα παράτασης κατά ένα έτος σε όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 κατά τη δεύτερη φάση του, δηλαδή από τη 1η Ιουλίου 2007 και έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με τροπολογία που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του ΕΣΠΑ. Επίσης, προβλέπεται ότι οι αξιολογήσεις επενδύσεων που ανατίθενται σε εκτός της αρμόδιας υπηρεσίας αξιολογητές θα υποβάλλονται απευθείας στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία θα ελέγχει την πληρότητα της έκθεσης αξιολόγησής τους.
Η ρύθμιση της χορήγησης παράτασης του ενός έτους θα εφαρμοσθεί, αυτοδίκαια, δηλαδή χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, σε όλες τις εγκριτικές πράξεις, που είτε εμπεριέχουν την αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης, είτε έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη παράταση του άρθρου 5 παράγραφος 5 του νόμου 3299/2004.
Στο μεταξύ παραμένει σε εκκρεμότητα μεγάλος αριθμός επενδυτικών σχεδίων που επιδιώκουν να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004. Ειδικότερα στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ο αριθμός των εκκρεμών αιτήσεων έχει ανέλθει σήμερα στα 3.305 επενδυτικά σχέδια, συνολικού κόστους επένδυσης 10,2 δισ ευρώ περίπου και αιτούμενης επιχορήγησης 3,8 δισ ευρώ. Με σκοπό λοιπόν την ταχεία αξιολόγησή αυτών των εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων, προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης υπουργικής απόφασης για την ένταξή τους σε διακριτές κατηγορίες επενδύσεων που θα εισάγονται χωριστά των λοιπών επενδυτικών σχεδίων, είτε αυτοτελώς είτε παράλληλα, στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του νόμου 3299/2004, τηρώντας ωστόσο την απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές.
Επίσης, για την εξυπηρέτηση του ίδιου σκοπού, δύναται να τίθενται σε είδη επενδυτικών σχεδίων, που ομαδοποιούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και χαρακτηριστικών, όρια συνολικού κόστους επένδυσης

από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια