Στις εξαγωγές πάμε καλά...Οι εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδας το 2017 ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, καθώς σύμφωνα με τα σημερινά δημοσιευμένα στοιχεία εξωτερικού εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ, αυτές ανήλθαν στο ποσό των 28,8 δις. ευρώ. Ωστόσο, η θετική αυτή εξέλιξη συνοδεύτηκε από ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών.


Ξεπέρασαν την εξαγωγική επίδοση τόσο του 2014 όπου οι εξαγωγές ανήλθαν σε 27,1 δις. ευρώ, όσο και του 2012 όπου αυτές ανήλθαν σε 27,6 δις. ευρώ. 


Όπως παρουσιάζουν τα προσωρινά στοιχεία οι εισαγωγές της χώρας σημείωσαν επίσης ρεκόρ, καθώς σε αξία ανήλθαν στο ποσό των 50,3 δις. ευρώ διαγράφοντας αύξηση 13,7% σε ετήσια βάση. 

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, τονίζει ότι γίνεται έτσι αντιληπτό το σημαντικότερο πρόβλημα των ελληνικών εξαγωγών, η χαμηλή προστιθέμενη αξία, η οποία δημιουργεί σημαντικό μειονέκτημα έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Τονίζει πως για να υιοθετήσουμε ένα στρατηγικό πλάνο οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να βελτιώσουμε το εμπορικό μας ισοζύγιο, μέσω αύξησης των εξαγωγών και υποκατάστασης των εισαγωγών από προϊόντα που παράγονται εγχώρια.

Σύμφωνα με τους εξαγωγείς πρέπει να δημιουργήσουμε ένα εξαγωγικό μοντέλο, το οποίο θα στηρίζεται στην παραγωγή τελικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και θα αποτελέσει αρωγό στην προσπάθεια της χώρας για οικονομική ανάκαμψη. 

Σύμφωνα με τα σημερινά δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών για το 2017 ανήλθαν στο ποσό των €28,8 δις., έναντι €25,5 δις. το 2016, διαγράφοντας αύξηση €3,4 δις., δηλαδή 13,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση €1,3 δις., δηλαδή 7,1%. Οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στο ποσό των €50,3 δις., έναντι €44,2 δις. το 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά €6,1 δις., δηλαδή 13,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή η αντίστοιχη μεταβολή σημείωσε αύξηση κατά €3,5 δις.. Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας για το 2017 παρουσίασε έλλειμμα το οποίο ανήλθε στο ποσό των €21,4 δις., σημειώνοντας αύξηση κατά €2,7 δις., δηλαδή 14,4% σε ετήσια βάση, όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 1.Πίνακας 1. Ελληνικό εξωτερικό εμπόριο αγαθών (συμπ. καυσίμων)
(Ποσά σε εκατ. €)
2017
2016
Διαφορά 17/16
ΕΤ 17/16
Εξαγωγές
28.832,0
25.463,5
3.368,5
13,2%
Εισαγωγές
50.258,4
44.187,4
6.071,0
13,7%
Εμπορικό Ισοζύγιο
21.426,4
18.723,9
2.702,5
14,4%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ


Όσον αφορά στους εξαγωγικούς κλάδους για το 2017, τα τρόφιμα ανήλθαν στο ποσό των €4,4 δις. έναντι €4,3 δις. το 2016 διαγράφοντας αύξηση κατά €85,1 εκατ., δηλαδή 2,0%, τα βιομηχανικά ανήλθαν σε €4,6 δις. έναντι €4,0 δις. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση €658,2 εκατ., δηλαδή 16,6%, ενώ και ο κλάδος των χημικών σημείωσε αύξηση €327,9 εκατ., καθώς σε αξία οι εξαγωγές του κλάδου ανήλθαν στο ποσό των €3,1 δις. Όπως παρουσιάζεται και στο διάγραμμα 1, θετική μεταβολή στο εξεταζόμενο διάστημα παρουσίασαν και οι κλάδοι των πρώτων υλών (26,5%) και τα διάφορα βιομηχανικά (8,0%). Αντίθετα, οι κλάδοι των ποτών-καπνών, λίπη-έλαια και μηχανημάτων-οχημάτων, παρουσίασαν μείωση εξαγωγών κατά €21,7 εκατ., €102,7 εκατ. και €3,5 εκατ. αντίστοιχα. 

Διάγραμμα 1. Μεταβολή ελληνικών εξαγωγών ανά βασικό κλάδο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ
Οι χώρες της ΕΕ παραμένουν ο σημαντικότερος εξαγωγικός προορισμός καθώς σε αξία ανήλθαν σε 15,5 δις. ευρώ, ενώ παράλληλα αποτελούν το 53,6% των ελληνικών εξαγωγών. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές της Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες ανήλθαν στο ποσό των 13,4 δις., παρουσιάζοντας αύξηση 20,1% σε ετήσια βάση.Σχόλια