Πώς σκοπεύει να μας τα... πάρει (και από πού) η εφορία

Η μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων, ο εντοπισμός, η καταπολέμηση και η τιμωρία της αποφυγής και διαφυγής φόρων και τελών, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
και η ενίσχυση της εκούσιας συμμόρφωσης, αλλά και η αποτελεσματικότερη και αξιόπιστη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση συνιστούν τους βασικούς στόχους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την περίοδο έως το 2017.

Δίνοντας στη δημοσιότητα το πρώτο στρατηγικό σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την περίοδο 2014- 2017 ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χ.Θεοχάρης τόνισε πως με αυτό ορίζεται μία ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση για τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση και τίθενται οι στόχοι, οι άξονες παρέμβασης και οι προτεραιότητες όπου θα βασίσουμε όλες τις μελλοντικές μας ενέργειες.

«Το σχέδιο αυτό, που θα εξειδικευθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες από το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Γενικής Γραμματείας, έρχεται επιπλέον να ολοκληρώσει και να διαρθρώσει ένα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, και έχει ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των λειτουργιών μας» τόνισε.

Στους κεντρικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την επόμενη τετραετία περιλαμβάνονται η αύξηση των εμπρόθεσμων πληρωμών και των φορολογικών εισπράξεων, η μείωση των παλαιών οφειλών, η μείωση τους μεγέθους της μαύρης οικονομίας, η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, η μείωση του κόστους συμμόρφωσης, η ενίσχυση των δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού της φορολογικής διοίκησης και η μείωση των επιπέδων διαφθοράς.

Οι άξονες παρέμβασης του στρατηγικού σχεδίου έχουν ως εξής:


 • Αύξηση της δυναμικότητας για εισπράξεις μέσω της βελτίωσης του θεσμικού και νομικού πλαισίου, των διαδικασιών, των μηχανογραφικών συστημάτων, των μεθόδων είσπραξης και της εξειδίκευσης των στελεχών.
 • Βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των εισπράξεων σε ΔΟΥ και Τελωνεία.
 • Ενίσχυση εφαρμογής των ενεργειών ηλεκτρονικών εισπράξεων.
 • Βελτίωση των μεθόδων αναγκαστικής είσπραξης.
 • Βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων με την εισαγωγή πιο σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης κινδύνου και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και μέσων.
 • Αύξηση της ικανότητας του ελέγχου μέσω αποτελεσματικότερων δομών, βελτίωσης του νομικού πλαισίου, ενίσχυση του αριθμού και της εκπαίδευσης του ειδικευμένου προσωπικού.
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων μονάδων και διαδικασιών ελέγχου.
 • Αποκάλυψη και καταπολέμηση περιπτώσεων μεγάλης φοροδιαφυγής, κυκλικής απάτης, λαθρεμπορίου και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
 • Προσανατολισμός σε δομές ομάδων έργου για τη διενέργεια ελέγχων.
 • Έμφαση σε δράσεις για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου, προστασίας της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Επέκταση της διαθεσιμότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών / συναλλαγών.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών για κατηγορίες φορολογουμένων.
 • Ανάπτυξη δέσμευσης για την εξυπηρέτηση του πολίτη στις συναλλαγές του με τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές.
 • Βελτίωση διαχείρισης ενστάσεων / αντιδικιών και διοικητικής επίλυσης διαφορών.
 • Προώθηση ενεργειών και ανάπτυξη επικοινωνίας για την ενίσχυση της εκούσιας συμμόρφωσης.
 • Υιοθέτηση ενεργειών υποστήριξης της οικονομικής δραστηριότητας.
 • Ενίσχυση της αυτονομίας της Γενικής Γραμματείας.
 • Ενθάρρυνση συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή νέας αποτελεσματικής οργανωτικής δομής για την Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση.
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση απλοποιημένων, ευέλικτων και διαφανών φορολογικών και τελωνειακών διαδικασιών.
 • Επικαιροποίηση και ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων.
 • Ανάπτυξη στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού και εκπαίδευσης.
 • Εντοπισμός και πάταξη κάθε μορφής διαφθοράς και προώθηση του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας.
 • Άσκηση διοίκησης μέσω στόχων και υιοθέτηση δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας.
 • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης κινδύνων.


Αναφορικά  με τους στόχους για τις εισπράξεις και τους ελέγχους το στρατηγικό σχέδιο προβλέπει για το 2014 τα εξής:


 • Είσπραξη 2 δισ. ευρώ από παλαιές οφειλές.
 • Είσπραξη του 25% των ληξιπρόθεσμων νέων οφειλών.
 • Εισπράξεις 30,9 δισ. ευρώ προ επιστροφών φόρων από τις ΔΟΥ.
 • Εισπράξεις 12,1 δισ. ευρώ προ επιστροφών φόρων από τα Τελωνεία.
 • Διενέργεια 500 ελέγχων μεγάλων επιχειρήσεων μέσα στο 2014.
 • Διενέργεια  680 μερικών ελέγχων μεγάλων επιχειρήσεων.
 • Διενέργεια  720 μερικών ελέγχων φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου.
 • Διενέργεια 63.000 ελέγχων πρόληψης από την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημόσιων Εσόδων.
 • Διενέργεια 17.000 ελέγχων πρόληψης από τις ΔΟΥ.
 • Διενέργεια 4.000 ελέγχων από τις ΔΟΥ.
 • Διενέργεια 10.000 μερικών ελέγχων από τις ΔΟΥ.
 • Διενέργεια 1.300 ελέγχων φορολογίας κεφαλαίου από τις ΔΟΥ.

Σχόλια