Στο τραπέζι για έγκριση 3,3 εκ. ευρώ στο δήμο Ωραιοκάστρου

Τακτική δημόσια συνεδρίαση πραγματοποιεί, σήμερα, στις 11 το πρωί, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ωραιοκάστρου. Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων (ισόγειο) του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Κομνηνών 76. Η επιτροπή καλείται να εγκρίνει τη διάθεση 3,3 εκατομμυρίων ευρώ για >>>

έξοδα προηγούμενων χρήσεων, 212.000 ευρώ για έργα και άλλα ποσά. Αναλυτικά:

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. : Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεσης εσόδων και εξόδων τέταρτου 
τριμήνου 2011,  ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού .
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. :
1) Διάθεση πίστωσης ποσού  32.515,92 € σε βάρος του  ΚΑ:80/8111.1000 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) ».
2) Διάθεση πίστωσης ποσού  66.167,94 € σε βάρος του  ΚΑ:80/8112.1000 με τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων(ΠΟΕ) ».
3) Διάθεση πίστωσης ποσού  423.354,76  €  σε βάρος του ΚΑ:80/8113.1000 με τίτλο
«Αμοιβές και έξοδα τρίτων , παροχές τρίτων(ΠΟΕ)».4) Διάθεση πίστωσης ποσού  113.561,95  €  σε βάρος του  ΚΑ:80/8115.1000 με τίτλο «Διάφορα έξοδα (ΠΟΕ)».
5) Διάθεση πίστωσης ποσού  59.445,18€ σε βάρος του ΚΑ:80/8116.1000 με τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)».
6) Διάθεση πίστωσης ποσού  663.308,08€ σε βάρος του ΚΑ:80/8117.1000 με τίτλο «Λοιπά
έξοδα προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ 2011)».
7) Διάθεση πίστωσης ποσού  78.250,21€ σε βάρος του    ΚΑ:80/8121.1000 με τίτλο «Έξοδα προμήθειας παγίων (ΠΟΕ)».
8) Διάθεση πίστωσης ποσού  212.520,77€ σε βάρος του   ΚΑ:80/8122.1000 με τίτλο «¨Εξοδα κατασκευής έργων (ΠΟΕ)»
9) Διάθεση πίστωσης ποσού  123.300,36€ σε βάρος του ΚΑ:80/8123.1000 με τίτλο «Μελέτες, έρευνες πειραματικές εργασίες & ειδικές δαπάνες (ΠΟΕ)»
10) Διάθεση πίστωσης ποσού  3.357.864,83€  σε βάρος του  ΚΑ:80/8117.1010 με τίτλο
«Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ ΕΩΣ 31-12-2010)».
ΣΥΝΟΛΟ
80.8111.1000 32.515,92 €
80.8112.1000 66.167,94 €
80.8113.1000 423.354,76 €
80.8115.1000 113.561,95 €
80.8116.1000 59.445,18 €
80.8117.1000 663.308,08 €
80.8121.1000 78.250,21 €
80.8122.1000 212.520,77 €
80.8123.1000 123.300,36 €
80.8117.1010 3.357864,83 €
ΣΥΝΟΛΟ 5.130.290,00 €

Σχόλια