Προμήθειες υγείας και ακριβές τιμές προσφοράς. Μια λύση

Μια λύση, που στα δικά μου αυτιά, τουλάχιστον, ακούγεται μια χαρά, για να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση στα νοσοκομεία, με τις προμήθειες, που έχει οδηγήσει στην απόγνωση ασθενείς, οι οποίοι βλέπουν πως επεμβάσεις ζωής γι αυτούς κινδυνεύουν να αναβληθούν, έχει ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., αλλά και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Δ. Μάρδας.
Σύμφωνα με τον κ. Μάρδα "οι υψηλές τιμές που παρατηρούνται τις προμήθειες υγείας δεν ερμηνεύονται από το κόστος που προκαλείται λόγω των καθυστερήσεων των πληρωμών". Έτσι, για να υπάρχει μια "ικανοποιητική εικόνα ως προς τις τιμές με τις οποίες αγοράζει το Υπουργείο Υγείας", όπως λέει κι ο ίδιος, προτείνει το εξής που είναι καθόλα συμβατό με τις Οδηγίες της ΕΕ:
"Θα ζητείται από τους συμμετέχοντες σε κάθε διαγωνισμό, Πίνακας τιμών προσφοράς που κατέθεσαν στους τελευταίους τρεις διαγωνισμούς εντός Ελλάδας και σε άλλους τρεις διαγωνισμούς εκτός Ελλάδας (όπου και αν συμμετείχαν) και που αφορούν το προς προμήθεια αγαθό. Η πληροφορία αυτή δεν αποτελεί είτε κριτήριο επιλογής του αναδόχου είτε ανάθεσης μιας σύμβασης. Εξυπηρετεί ανάγκες καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ενσωματωθεί ένας Πίνακας υπό μορφή Παραρτήματος στις διακηρύξεις του Υπουργείου Υγείας".
Και το πρώην στέλεχος της Ευρ. Επιτροπής, στη διεύθυνση Προμηθειών του Δημοσίου, της Γενικής Διεύθυνσης της Εσωτερικής Αγοράς(θέση που κατείχε από το 1992 ως το 1995), εξηγεί πως, με τον τρόπο αυτό:
α) αποτρέπεται ένας προμηθευτής να καταθέσει τιμές προσφοράς υπερβολικά διαφορετικές από τις αντίστοιχες σε άλλους διαγωνισμούς
β) αν επιμένει στην κατάθεση τιμών ιδιαίτερα διαφορετικών (πιο ακριβών) απ’ ότι σε άλλους διαγωνισμούς, τότε η όλη του συμπεριφορά μπορεί να εμπλέξει την Επιτροπή Ανταγωνισμού στο διαγωνισμό.
"Μια παρόμοια λογική άντλησης πληροφοριών, στο πλαίσιο ενός μηχανισμού εποπτείας των διαγωνισμών είχε εισαχθεί το 2001 στους διαγωνισμούς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου μέσω του τότε Παρατήματος Ζ. Η Νέα Δημοκρατία το 2005 διέγραψε το Παράρτημα αυτό, που έδινε όμως πλήθος στοιχείων αναφορικά με το οικονομικό προφίλ του υποψηφίου προμηθευτή", θυμίζει ο καθηγητής.
Ο κ. Μάρδας σημειώνει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές προσφοράς για κάθε διαγωνισμό, που υπάγεται στους κανόνες των σχετικών οδηγιών των κρατικών προμηθειών της ΕΕ (2004/17 και 2004/18) "ανακοινώνονται υποχρεωτικά από τις εθνικές αναθέτουσες αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς ανάρτηση. Ως εκ τούτου αν κάποιος ψάξει στη βάση σχετικές με τις κρατικές προμήθειες βάσεις δεδομένων της Επιτροπής (π.χ την TED), θα τις βρει και εκεί".

Σχόλια