Αρχίζει η απόσυρση Ι.Χ.

Υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία απόσυρσης των παλιάς τεχνολογίας Ι.Χ. αυτοκινήτων και φορτηγών μέχρι 3,5 τόνων και τον τρόπο καταβολής των οικονομικών κινήτρων τόσο για την απόσυρση όσο και για την αγορά οχήματος νέας τεχνολογίας και θα αρχίσει να εφαρμόζεται αμέσως μετά τη δημοσίευσή της στην... Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Τα οχήματα για απόσυρση πρέπει να παραδίδονται από τους ιδιοκτήτες τους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους σε έναν από τους 81 εγκεκριμένους χώρους επεξεργασίας (Εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής) από όπου θα λαμβάνουν τη σχετική βεβαίωση παραλαβής του προς απόσυρση οχήματος, προκειμένου μέσα σε 8 ημέρες η εγκατάσταση επεξεργασίας να χορηγήσει το πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος.
Στη συνέχεια το πιστοποιητικό αυτό μαζί με τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος πρέπει να διαβιβάζεται σε οποιαδήποτε διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες εκδίδει τη μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής του, που αποτελεί το δικαιολογητικό για την παροχή του οικονομικού κινήτρου της απόσυρσης που καταβάλλεται από την αρμόδια ΔΟΥ.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το προς απόσυρση όχημα κινείται αυτοδύναμα, φέρει όλα τα μηχανικά του μέρη και είναι πλήρες αμαξώματος.
Για την παροχή οικονομικού κινήτρου αγοράς οχήματος αντιρρυπαντικής τεχνολογίας εκτός από την ανωτέρω διαδικασία πρέπει στην άδεια του νέου να αναγράφεται το αποσυρθέν και η πληρωμή της επιδότησης θα καταβληθεί από την αρμόδια ΔΟΥ.

Σχόλια