Συνάντηση Βαρθολομαίου Βίτσα

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 20ῆς Φεβρουαρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Βίτσας, Ὑπουργός Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδος,
προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος Βούλγαρη, Συμβούλου αὐτοῦ. Τόν Ἐξοχώτατον, εἰς ὅν ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Πρωτοκόλλου τιμαί, ὑπεδέχθησαν ἐν τῇ εἰσόδῳ τῶν Πατριαρχείων κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἐν συνεχείᾳ οὗτος ἐγένετο δεκτός ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, εἶτα δέ παρεκάθησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν. 
Ἡ Α. Ἐξοχότης προεπέμφθη μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Πόκκιαν, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Θαρρενοῦ καί Διευθυντήν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ Θάρρι, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀμφιλοχίου Σακαλλέρου, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Παῦλον Ceha, ἐκ Βρυξελλῶν, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. Δρος Θεολογίας κ. Μαρτίνου Abijski, ἐκ Bialystok Πολωνίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δοῦκαν Μαρινόπουλον, Ἐμπορικόν Ἀκόλουθον παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Ἀναστασίαν Μουμπαγιατζόγλου, συνταξιοῦχον ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Σταῦρον Δογιάκην καί Γεώργιον Τυλιγάδαν, ἐπιχειρηματίας, ἐξ Ἀθηνῶν. - Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Ἰδιοκτήτην-Γεν. Διευθυντήν τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «ΗΧΩ», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας.

https://fanarion.blogspot.com

Σχόλια