[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 2][bsummary]

Η ομάδα εργασίας για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ

Tο θέμα της κατασκευής του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ που θα γίνει στην Τούμπα, προχωράει με ικανοποιητικούς ρυθμούς, καθώς μετά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος Θεσσαλονίκης συγκρότησε ομάδα εργασίας από ειδικούς που θα αναλάβουν την επίβλεψη και την διεκπεραίωση του έργου.
Το ένα βήμα γίνεται μετά το άλλο, και το όνειρο της οικογένειας του Δικεφάλου έχει μπει σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση προκειμένου να υλοποιηθεί, αφού μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στην Βουλή για την παραχώρηση της έκτασης περιμετρικά του γηπέδου από το Υπουργείο Άμυνας προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ, γίνονται όλες οι απαραίτητες κινήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου αναφέρει:

«Συγκρότηση και ορισµός µελών οµάδας εργασίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Την περ. θ της παρ. 1 του αρ. 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α΄/7-6-2010) Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα

Καλλικράτης.

2) Τις διατάξεις των άρθρων 75, 86 και 87 του Ν. 3463/2006 («Κώδικας ∆ήµων και

Κοινοτήτων») όπως αντικαταστάθηκαν ή συµπληρώθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων

58, 59, 94 και 95 του Ν. 3852/2010.

3) Τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆.Θ. ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπ’

αριθµ. 83000/2012 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-

Θράκης (ΦΕΚ 3360 Β΄/17.12.2012 και ΦΕΚ 190 Β΄/04.02.2013).

4) Το γεγονός ότι µε την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Τη συγκρότηση οµάδας εργασίας για την υποστήριξη των διαδικασιών που αφορούν στην

ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων του Αθλητικού Συλλόγου Π.Α.Ο.Κ. και ορίζουµε µέλη

τους παρακάτω:

α) Μπελιµπασάκης Κωνσταντίνος, Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών.

β) Φαρµάκη Παρασκευή, Υπάλληλος στο Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών.

γ) ∆ηµούλη Άννα, Υπάλληλος στο Τµήµα Αστικού Σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης

Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών.

δ) Σωτηριάδης ∆ηµήτριος, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Αστικού

Περιβάλλοντος.

Β) Έργο της οµάδας εργασίας είναι η υποστήριξη στη διεκπεραίωση όλων των

απαιτούµενων ενεργειών που αφορούν στις διαδικασίες για την ανέγερση αθλητικών

εγκαταστάσεων του Αθλητικού Συλλόγου Π.Α.Ο.Κ.

Εσωτερική ∆ιανοµή:

-Αυτοτελές Τµήµα ∆.Υ. ∆ηµάρχου

-Αυτοτελές Τµήµα ∆.Υ. Γενικού Γραµµατέα

-Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

-Γενική ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

-Στους ορισµένους υπαλλήλους

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ»
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τα σχόλια ελέγχονται πριν από τη δημοσίευση. Απαντάμε σε επώνυμα σχόλια. Διαγράφουμε υβριστικά σχόλια, που μπορεί να προκαλέσουν εισαγγελική παρέμβαση.
Με τη λέξη επαλήθευσης που ζητάμε, προσπαθούμε να αποφύγουμε τα spam και τυχόν ιούς, που θα βλάψουν και το δικό σας υπολογιστή.


ΕΙΔΗΣΕΙΣ

[ΕΙΔΗΣΕΙΣ][bsummary]

SPORTS

[Αθλητικά][bleft]

ΤΕΧΝΕΣ

[ΤΕΧΝΕΣ][bleft]

SPORTS

[Αθλητικά][bsummary]